Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/254201–254300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254201 2004 RB66 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254202 2004 RU71 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254203 2004 RL72 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254204 2004 RZ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254205 2004 RW75 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254206 2004 RQ78 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254207 2004 RU83 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
254208 2004 RF87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254209 2004 RP87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254210 2004 RP89 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254211 2004 RV89 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254212 2004 RC90 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254213 2004 RT91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254214 2004 RU91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254215 2004 RO92 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254216 2004 RX92 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254217 2004 RY92 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254218 2004 RC93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254219 2004 RZ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254220 2004 RA94 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
254221 2004 RP94 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254222 2004 RY95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254223 2004 RX96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254224 2004 RG97 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254225 2004 RK100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254226 2004 RM103 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254227 2004 RT103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254228 2004 RD114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254229 2004 RZ114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254230 2004 RJ116 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
254231 2004 RE117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254232 2004 RM117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254233 2004 RJ118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254234 2004 RW121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254235 2004 RD123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254236 2004 RM126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254237 2004 RO133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254238 2004 RG137 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254239 2004 RC140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254240 2004 RF142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254241 2004 RH142 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254242 2004 RC143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254243 2004 RV143 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254244 2004 RT147 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254245 2004 RY147 09/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254246 2004 RH153 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254247 2004 RO154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
254248 2004 RA155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254249 2004 RG156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
254250 2004 RZ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254251 2004 RV161 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254252 2004 RH162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254253 2004 RM165 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254254 2004 RM167 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254255 2004 RL168 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254256 2004 RV168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254257 2004 RJ170 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254258 2004 RV171 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254259 2004 RK172 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254260 2004 RA176 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254261 2004 RA177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254262 2004 RM177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
254263 2004 RD179 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254264 2004 RM179 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254265 2004 RW179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254266 2004 RY183 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254267 2004 RV184 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
254268 2004 RB187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254269 2004 RA188 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254270 2004 RZ188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254271 2004 RY190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254272 2004 RN192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254273 2004 RW193 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254274 2004 RM198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254275 2004 RM199 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254276 2004 RD202 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254277 2004 RC205 07/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254278 2004 RE207 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254279 2004 RA210 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
254280 2004 RN210 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254281 2004 RZ210 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254282 2004 RG213 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254283 2004 RW214 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254284 2004 RD217 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254285 2004 RX217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254286 2004 RG219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254287 2004 RA225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254288 2004 RG236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254289 2004 RG238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254290 2004 RT242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
254291 2004 RB254 06/09/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254292 2004 RC257 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254293 2004 RE266 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254294 2004 RB267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254295 2004 RJ267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254296 2004 RL269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254297 2004 RY284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
254298 2004 RX286 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254299 Shambleau 2004 RT288 15/09/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,8 km MPC · JPL
254300 2004 RN289 03/09/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL