Danh sách tiểu hành tinh/254001–254100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254001 2004 FT2 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
254002 2004 FW4 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254003 2004 FM5 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
254004 2004 FM6 23/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
254005 2004 FS10 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254006 2004 FO17 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
254007 2004 FN21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254008 2004 FQ21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254009 2004 FP23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254010 2004 FM24 17/03/2004 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
254011 2004 FM26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254012 2004 FH33 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254013 2004 FC37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
254014 2004 FJ42 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254015 2004 FO51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254016 2004 FQ52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254017 2004 FQ59 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254018 2004 FB67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
254019 2004 FW81 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254020 2004 FU87 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254021 2004 FF89 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
254022 2004 FZ93 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
254023 2004 FV106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254024 2004 FK107 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254025 2004 FV109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254026 2004 FM118 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254027 2004 FH125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254028 2004 FG126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
254029 2004 FU127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254030 2004 FD131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
254031 2004 FS134 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254032 2004 FB139 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
254033 2004 FZ139 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254034 2004 FD142 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
254035 2004 FT143 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
254036 2004 FJ147 29/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254037 2004 GJ1 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254038 2004 GB11 12/04/2004 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
254039 2004 GL13 12/04/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
254040 2004 GU17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
254041 2004 GO18 13/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
254042 2004 GF20 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
254043 2004 GO21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254044 2004 GP26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
254045 2004 GB28 13/04/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
254046 2004 GF29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254047 2004 GW30 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254048 2004 GN31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
254049 2004 GY32 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254050 2004 GD33 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
254051 2004 GT41 13/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254052 2004 GH46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254053 2004 GO47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254054 2004 GT51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254055 2004 GA60 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254056 2004 GU60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254057 2004 GG73 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
254058 2004 GW85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254059 2004 HN4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254060 2004 HM6 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
254061 2004 HP15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254062 2004 HB17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254063 2004 HU20 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
254064 2004 HW20 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254065 2004 HZ26 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254066 2004 HA30 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254067 2004 HO32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254068 2004 HA35 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254069 2004 HG35 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254070 2004 HK42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
254071 2004 HQ42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
254072 2004 HZ50 23/04/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
254073 2004 HU52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
254074 2004 HY58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254075 2004 HC65 16/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254076 2004 HS65 17/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254077 2004 HR66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254078 2004 HX66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254079 2004 HT78 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
254080 2004 JW1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
254081 2004 JF3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254082 2004 JU3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254083 2004 JX3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254084 2004 JA4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254085 2004 JJ8 12/05/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
254086 2004 JX8 13/05/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254087 2004 JJ10 10/05/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254088 2004 JK19 13/05/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254089 2004 JF25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
254090 2004 JE26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
254091 2004 JF27 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
254092 2004 JV27 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254093 2004 JU28 13/05/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254094 2004 JE43 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
254095 2004 JS47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254096 2004 KC 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
254097 2004 KE 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
254098 2004 KT4 18/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254099 2004 KR8 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254100 2004 KH12 21/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL