Danh sách tiểu hành tinh/253901–254000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253901 2004 BY112 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
253902 2004 BC124 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253903 2004 BN124 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
253904 2004 BL144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
253905 2004 BB146 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253906 2004 BE150 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
253907 2004 BU152 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253908 2004 BZ158 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253909 2004 CP4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
253910 2004 CY8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253911 2004 CH9 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253912 2004 CP13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253913 2004 CE17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
253914 2004 CZ18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253915 2004 CP19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253916 2004 CB25 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253917 2004 CK26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253918 2004 CN27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253919 2004 CS28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253920 2004 CH31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
253921 2004 CJ52 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253922 2004 CL55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253923 2004 CL58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253924 2004 CL61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253925 2004 CE64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253926 2004 CQ72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253927 2004 CK75 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253928 2004 CV75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253929 2004 CN78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253930 2004 CO78 11/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
253931 2004 CQ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253932 2004 CL80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
253933 2004 CM80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253934 2004 CH82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253935 2004 CX91 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253936 2004 CP93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253937 2004 CQ93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253938 2004 CE101 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
253939 2004 CS102 12/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253940 2004 CS108 15/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253941 2004 CH109 15/02/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
253942 2004 CB111 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253943 2004 CF111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253944 2004 CP111 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253945 2004 CP127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253946 2004 DE3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253947 2004 DB4 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253948 2004 DR7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253949 2004 DC15 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253950 2004 DY22 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
253951 2004 DC26 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253952 2004 DD29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253953 2004 DY33 18/02/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
253954 2004 DP35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253955 2004 DZ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253956 2004 DB38 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253957 2004 DP38 20/02/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
253958 2004 DF41 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
253959 2004 DR42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253960 2004 DK44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
253961 2004 DN45 16/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253962 2004 DO47 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253963 2004 DN50 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253964 2004 DS50 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253965 2004 DR54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253966 2004 DQ59 25/02/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
253967 2004 DT79 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253968 2004 DF80 17/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
253969 2004 EF2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253970 2004 EX4 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253971 2004 EM10 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253972 2004 EJ14 11/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253973 2004 EN15 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253974 2004 EY19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
253975 2004 EO22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
253976 2004 EU23 15/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253977 2004 ES25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253978 2004 ED28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253979 2004 EA32 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253980 2004 EG33 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253981 2004 ER39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
253982 2004 EU39 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
253983 2004 EA43 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
253984 2004 EN43 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253985 2004 EC54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
253986 2004 EW56 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253987 2004 EE57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253988 2004 EY58 15/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
253989 2004 EL59 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253990 2004 EQ61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253991 2004 EZ61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
253992 2004 EC62 12/03/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
253993 2004 EB64 13/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253994 2004 EP67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253995 2004 EO77 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
253996 2004 ES78 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253997 2004 EV78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253998 2004 EU93 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253999 2004 EY95 04/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
254000 2004 EB96 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also