Danh sách tiểu hành tinh/253801–253900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253801 2003 XP23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253802 2003 XQ23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253803 2003 XZ25 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253804 2003 XE38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253805 2003 XP38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253806 2003 XO43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253807 2003 YP6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253808 2003 YS6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
253809 2003 YW22 16/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
253810 2003 YG23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253811 2003 YG26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253812 2003 YJ29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253813 2003 YZ30 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253814 2003 YK33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253815 2003 YQ36 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253816 2003 YO45 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253817 2003 YF48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253818 2003 YQ48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253819 2003 YH53 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
253820 2003 YU53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253821 2003 YG55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253822 2003 YT57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253823 2003 YV60 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253824 2003 YO62 19/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253825 2003 YT68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253826 2003 YW72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253827 2003 YQ74 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
253828 2003 YR76 18/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
253829 2003 YG80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253830 2003 YQ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253831 2003 YV81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253832 2003 YZ81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253833 2003 YS83 19/12/2003 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
253834 2003 YF85 19/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253835 2003 YH90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253836 2003 YU94 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253837 2003 YR102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253838 2003 YR112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253839 2003 YL116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253840 2003 YC117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253841 2003 YG118 28/12/2003 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
253842 2003 YZ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
253843 2003 YK128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253844 2003 YS130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253845 2003 YF131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253846 2003 YG131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253847 2003 YH132 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253848 2003 YN138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253849 2003 YS138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253850 2003 YJ152 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253851 2003 YM152 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
253852 2003 YR156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253853 2003 YV159 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253854 2003 YF169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253855 2003 YM169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253856 2003 YU169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
253857 2003 YH181 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253858 2003 YS181 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
253859 2004 AL 11/01/2004 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
253860 2004 AQ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253861 2004 AW4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253862 2004 AP7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253863 2004 AC11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253864 2004 AB18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
253865 2004 AV21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253866 2004 AT25 12/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253867 2004 BB3 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253868 2004 BN3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253869 2004 BS3 16/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253870 2004 BF4 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253871 2004 BV5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253872 2004 BO6 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253873 2004 BT9 16/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
253874 2004 BK10 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253875 2004 BR19 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253876 2004 BW20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253877 2004 BW23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253878 2004 BY24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
253879 2004 BO31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
253880 2004 BH34 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253881 2004 BX34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253882 2004 BG37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253883 2004 BP43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253884 2004 BC47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253885 2004 BC50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253886 2004 BF51 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253887 2004 BK54 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253888 2004 BM54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253889 2004 BN57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253890 2004 BD67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253891 2004 BE75 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253892 2004 BF78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253893 2004 BL92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253894 2004 BC93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253895 2004 BX93 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253896 2004 BB94 28/01/2004 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
253897 2004 BJ95 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253898 2004 BY102 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253899 2004 BP107 28/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
253900 2004 BB112 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL