Danh sách tiểu hành tinh/253201–253300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253201 2002 XP70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253202 2002 XY73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253203 2002 XO74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253204 2002 XL75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253205 2002 XT77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253206 2002 XL80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253207 2002 XU80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
253208 2002 XP82 12/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253209 2002 XX85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253210 2002 XQ89 10/12/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
253211 2002 XV92 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253212 2002 XC99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253213 2002 XU103 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253214 2002 XM107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253215 2002 XO112 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253216 2002 XW113 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253217 2002 XB116 05/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253218 2002 XD116 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253219 2002 XC117 14/12/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
253220 2002 YC2 27/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
253221 2002 YL2 28/12/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,4 km MPC · JPL
253222 2002 YU2 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253223 2002 YV5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253224 2002 YA6 28/12/2002 Needville Needville Obs. 2,1 km MPC · JPL
253225 2002 YU8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253226 2002 YV9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253227 2002 YF11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253228 2002 YZ16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253229 2002 YQ19 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253230 2002 YT19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253231 2002 YE21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253232 2002 YZ21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253233 2002 YC25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253234 2002 YX31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253235 2002 YB36 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253236 2003 AU6 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253237 2003 AT14 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253238 2003 AX14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253239 2003 AY14 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
253240 2003 AZ17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253241 2003 AB18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253242 2003 AX21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253243 2003 AP22 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253244 2003 AJ24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253245 2003 AU27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253246 2003 AQ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
253247 2003 AW32 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
253248 2003 AB35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253249 2003 AG40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253250 2003 AJ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253251 2003 AZ46 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253252 2003 AW47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253253 2003 AN53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253254 2003 AB54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253255 2003 AW55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253256 2003 AR56 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253257 2003 AZ56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253258 2003 AF58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253259 2003 AM58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253260 2003 AT58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253261 2003 AX59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
253262 2003 AA60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253263 2003 AZ60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253264 2003 AH63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253265 2003 AV65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253266 2003 AQ66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253267 2003 AD69 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253268 2003 AH69 09/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253269 2003 AR70 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
253270 2003 AD72 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253271 2003 AU76 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253272 2003 AC78 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253273 2003 AL80 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253274 2003 AF92 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253275 2003 AK94 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253276 2003 BO3 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,6 km MPC · JPL
253277 2003 BL4 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
253278 2003 BZ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253279 2003 BR10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
253280 2003 BE11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
253281 2003 BF11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
253282 2003 BY23 25/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253283 2003 BW26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253284 2003 BT27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
253285 2003 BS28 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
253286 2003 BB33 27/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253287 2003 BZ38 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253288 2003 BA39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253289 2003 BH41 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253290 2003 BO61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
253291 2003 BB62 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
253292 2003 BD62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253293 2003 BG62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
253294 2003 BK63 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
253295 2003 BK68 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253296 2003 BW71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253297 2003 BD72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253298 2003 BT72 28/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253299 2003 BL73 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253300 2003 BM74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL