Danh sách tiểu hành tinh/252901–253000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252901 2002 JW123 06/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
252902 2002 JX127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252903 2002 JK129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
252904 2002 JN131 09/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252905 2002 JP132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252906 2002 JB134 09/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
252907 2002 JE136 09/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252908 2002 JC142 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252909 2002 KV3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252910 2002 LO4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252911 2002 LE17 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252912 2002 LT17 06/06/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252913 2002 LO38 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252914 2002 LK49 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252915 2002 LW50 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
252916 2002 LC55 11/06/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
252917 2002 LL63 13/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252918 2002 NG18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252919 2002 NY21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252920 2002 NU28 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252921 2002 NX33 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252922 2002 NA35 09/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252923 2002 NU40 14/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
252924 2002 NZ46 12/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252925 2002 NB49 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252926 2002 NS59 09/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
252927 2002 NE62 05/07/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252928 2002 NH62 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252929 2002 NJ65 04/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252930 2002 NV65 04/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252931 2002 OV10 22/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252932 2002 OC21 22/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252933 2002 PJ6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
252934 2002 PQ7 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252935 2002 PG10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252936 2002 PD13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252937 2002 PR14 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252938 2002 PQ15 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252939 2002 PD21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252940 2002 PP21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252941 2002 PC23 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252942 2002 PZ24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252943 2002 PH38 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252944 2002 PA43 11/08/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
252945 2002 PY51 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252946 2002 PE58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252947 2002 PL68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252948 2002 PC75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252949 2002 PB76 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252950 2002 PX77 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
252951 2002 PW78 11/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
252952 2002 PK89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252953 2002 PB91 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252954 2002 PZ97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252955 2002 PQ107 13/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252956 2002 PS111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252957 2002 PL113 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252958 2002 PM116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252959 2002 PU117 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
252960 2002 PK118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
252961 2002 PA119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252962 2002 PS127 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
252963 2002 PS135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252964 2002 PU137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
252965 2002 PA139 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252966 2002 PJ139 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252967 2002 PR141 15/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
252968 2002 PM155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
252969 2002 PM158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 830 m MPC · JPL
252970 2002 PB159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
252971 2002 PL163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 960 m MPC · JPL
252972 2002 PZ165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
252973 2002 PQ177 08/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252974 2002 PE182 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252975 2002 QV21 26/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252976 2002 QB23 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252977 2002 QF23 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252978 2002 QM24 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
252979 2002 QE29 29/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
252980 2002 QA30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252981 2002 QA35 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252982 2002 QB63 27/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
252983 2002 QG72 27/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
252984 2002 QK78 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252985 2002 QQ80 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252986 2002 QP89 27/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
252987 2002 QA91 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
252988 2002 QL97 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252989 2002 QJ99 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
252990 2002 QN99 18/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252991 2002 QN100 19/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252992 2002 QE102 20/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252993 2002 QR102 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252994 2002 QE105 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252995 2002 QJ105 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252996 2002 QK111 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252997 2002 QK114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252998 2002 QU126 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252999 2002 QM134 30/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
253000 2002 RO26 04/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also