Danh sách tiểu hành tinh/253701–253800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253701 2003 UR279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253702 2003 UE280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253703 2003 UB281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253704 2003 UU309 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253705 2003 UK314 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
253706 2003 UQ314 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253707 2003 UQ315 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
253708 2003 UL316 24/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253709 2003 UU316 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253710 2003 UD360 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
253711 2003 UR377 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
253712 2003 VB2 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253713 2003 VS3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253714 2003 VW3 14/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253715 2003 VM5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253716 2003 VL10 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253717 2003 VN10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253718 2003 WT1 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253719 2003 WP3 16/11/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
253720 2003 WQ5 18/11/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
253721 2003 WU5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253722 2003 WA6 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253723 2003 WG6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
253724 2003 WC8 16/11/2003 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
253725 2003 WC9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253726 2003 WB10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253727 2003 WZ10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253728 2003 WM15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253729 2003 WN15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
253730 2003 WT17 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253731 2003 WG19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253732 2003 WW21 17/11/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
253733 2003 WS29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253734 2003 WF30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253735 2003 WJ30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253736 2003 WT32 18/11/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
253737 2003 WR34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253738 2003 WE36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253739 2003 WZ36 19/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253740 2003 WC42 20/11/2003 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
253741 2003 WW49 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253742 2003 WA52 19/11/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
253743 2003 WA56 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253744 2003 WS56 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253745 2003 WH61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253746 2003 WX66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
253747 2003 WU67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
253748 2003 WQ68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253749 2003 WC70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
253750 2003 WX73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253751 2003 WY75 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253752 2003 WM89 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
253753 2003 WB92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253754 2003 WU96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253755 2003 WF99 20/11/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
253756 2003 WB100 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253757 2003 WA102 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253758 2003 WD103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253759 2003 WK104 21/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253760 2003 WS104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253761 2003 WU105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253762 2003 WV105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253763 2003 WO108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253764 2003 WS109 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
253765 2003 WH111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253766 2003 WO112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253767 2003 WU114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
253768 2003 WP117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253769 2003 WL121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253770 2003 WQ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253771 2003 WG131 21/11/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
253772 2003 WF133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253773 2003 WL137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253774 2003 WT138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253775 2003 WC139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253776 2003 WG140 21/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
253777 2003 WU140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253778 2003 WK142 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253779 2003 WB143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253780 2003 WR144 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253781 2003 WW148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
253782 2003 WF149 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253783 2003 WT149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
253784 2003 WJ155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253785 2003 WQ161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
253786 2003 WT165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253787 2003 WB167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
253788 2003 WT168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253789 2003 WQ171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253790 2003 WG173 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253791 2003 WV181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
253792 2003 WX184 21/11/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253793 2003 WH192 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253794 2003 WQ194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
253795 2003 XN2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253796 2003 XP6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253797 2003 XQ6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253798 2003 XP17 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
253799 2003 XL21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253800 2003 XO21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL