Danh sách tiểu hành tinh/253601–253700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253601 2003 UU13 16/10/2003 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
253602 2003 UE20 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
253603 2003 UM23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253604 2003 UE24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
253605 2003 UV24 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253606 2003 UY24 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253607 2003 UV25 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
253608 2003 UJ35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
253609 2003 UU39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
253610 2003 UZ49 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253611 2003 UL50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253612 2003 UT50 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253613 2003 UJ52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
253614 2003 UM55 18/10/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
253615 2003 UF58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253616 2003 UA61 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253617 2003 UC63 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253618 2003 UN63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253619 2003 UZ66 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
253620 2003 UR77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253621 2003 UJ81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253622 2003 UQ81 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253623 2003 UD82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
253624 2003 UA86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253625 2003 UB87 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253626 2003 UV90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253627 2003 UT93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253628 2003 UO95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253629 2003 UO97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253630 2003 UM98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253631 2003 UN101 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
253632 2003 UK102 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253633 2003 UV103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253634 2003 UE106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
253635 2003 UO107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253636 2003 UR107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253637 2003 UN108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253638 2003 UB109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253639 2003 UW112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253640 2003 UV114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253641 2003 UX115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253642 2003 UM116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253643 2003 UN119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253644 2003 UP125 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253645 2003 UE127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253646 2003 US127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253647 2003 UD129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253648 2003 UK133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253649 2003 UM139 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253650 2003 UA140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
253651 2003 UU143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253652 2003 UP148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
253653 2003 UX149 20/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253654 2003 UY149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253655 2003 UG155 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253656 2003 UK159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253657 2003 UG161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
253658 2003 UK161 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253659 2003 UA164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253660 2003 UF164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253661 2003 UV165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253662 2003 UC170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253663 2003 UC176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253664 2003 UV178 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253665 2003 UR179 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253666 2003 UE186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253667 2003 UX186 22/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
253668 2003 UQ190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
253669 2003 UH194 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253670 2003 UL195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253671 2003 UB201 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253672 2003 UW202 21/10/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
253673 2003 UA211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253674 2003 UZ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253675 2003 UH216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253676 2003 UR219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253677 2003 UH222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253678 2003 UU222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253679 2003 UY223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253680 2003 US225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
253681 2003 UO226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
253682 2003 UW226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253683 2003 UW228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
253684 2003 UP229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253685 2003 UM232 24/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
253686 2003 UD234 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253687 2003 UY236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
253688 2003 UO238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253689 2003 UR251 25/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
253690 2003 UM252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253691 2003 UQ257 25/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253692 2003 UH260 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253693 2003 UY260 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
253694 2003 UD264 27/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253695 2003 UF264 27/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253696 2003 UE267 28/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253697 2003 UN271 28/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
253698 2003 UP271 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253699 2003 UE275 29/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253700 2003 UL277 25/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL