Danh sách tiểu hành tinh/252201–252300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252201 2001 FJ84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
252202 2001 FM95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252203 2001 FG107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
252204 2001 FN111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252205 2001 FX118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252206 2001 FE133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
252207 2001 FK137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
252208 2001 FP168 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 720 m MPC · JPL
252209 2001 FU168 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
252210 2001 FC180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
252211 2001 FF191 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252212 2001 HM18 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252213 2001 HE31 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
252214 2001 HR46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252215 2001 HH61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252216 2001 KH 17/05/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252217 2001 KK23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252218 2001 KO25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252219 2001 KF74 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
252220 2001 MQ11 19/06/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
252221 2001 MQ16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252222 2001 NE5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252223 2001 NX5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
252224 2001 NX16 14/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
252225 2001 ON2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
252226 2001 OJ20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252227 2001 OV27 18/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
252228 2001 ON63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252229 2001 OK75 24/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252230 2001 OB113 22/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252231 2001 OY113 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252232 2001 PX2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
252233 2001 PN11 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252234 2001 PB13 10/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252235 2001 PY18 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252236 2001 PN32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
252237 2001 PL39 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252238 2001 PY40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252239 2001 PW45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
252240 2001 PH48 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
252241 2001 PD65 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252242 2001 QC3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252243 2001 QL56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252244 2001 QZ60 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252245 2001 QJ62 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252246 2001 QB82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252247 2001 QO88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
252248 2001 QQ89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252249 2001 QU103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252250 2001 QG107 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
252251 2001 QY109 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252252 2001 QE114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252253 2001 QX125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252254 2001 QY130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252255 2001 QF135 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252256 2001 QQ150 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252257 2001 QW151 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252258 2001 QB153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
252259 2001 QG158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
252260 2001 QY161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252261 2001 QG162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252262 2001 QQ169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252263 2001 QU180 26/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252264 2001 QQ187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
252265 2001 QQ189 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252266 2001 QS190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252267 2001 QD191 22/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252268 2001 QF192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252269 2001 QQ192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252270 2001 QR195 22/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252271 2001 QK200 22/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252272 2001 QW220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252273 2001 QB221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252274 2001 QR226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
252275 2001 QA230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
252276 2001 QD234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252277 2001 QD235 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252278 2001 QN237 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252279 2001 QO242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252280 2001 QG251 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
252281 2001 QF254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
252282 2001 QR274 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252283 2001 QK275 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
252284 2001 QM278 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252285 2001 QO279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252286 2001 QW286 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252287 2001 QD292 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252288 2001 QQ292 16/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
252289 2001 QJ293 31/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
252290 2001 QZ309 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
252291 2001 QR330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252292 2001 RR4 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252293 2001 RO5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
252294 2001 RB11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
252295 2001 RT12 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252296 2001 RO13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252297 2001 RM15 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252298 2001 RN23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252299 2001 RV25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252300 2001 RP29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL