Danh sách tiểu hành tinh/253301–253400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253301 2003 BK79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253302 2003 BL85 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
253303 2003 CH1 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
253304 2003 CZ7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253305 2003 CS11 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
253306 2003 CA12 01/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
253307 2003 CZ12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
253308 2003 CK17 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253309 2003 CM19 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
253310 2003 CV19 09/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
253311 2003 CC20 11/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 2,8 km MPC · JPL
253312 2003 CA25 02/02/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
253313 2003 DY1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253314 2003 DG5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253315 2003 DQ5 19/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
253316 2003 DE11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
253317 2003 DG19 21/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253318 2003 DE21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
253319 2003 DB22 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253320 2003 DE22 28/02/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253321 2003 EO9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
253322 2003 EK13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253323 2003 EN13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253324 2003 EP21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
253325 2003 EJ29 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253326 2003 EL33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
253327 2003 EE40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
253328 2003 EP43 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253329 2003 EM52 11/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
253330 2003 ER63 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
253331 2003 FY2 23/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253332 2003 FR4 26/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253333 2003 FA7 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 2,6 km MPC · JPL
253334 2003 FL9 20/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
253335 2003 FV17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
253336 2003 FD20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253337 2003 FC33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
253338 2003 FZ35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
253339 2003 FX38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253340 2003 FF39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
253341 2003 FF44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
253342 2003 FW45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
253343 2003 FC48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253344 2003 FK53 25/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
253345 2003 FZ53 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
253346 2003 FY61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
253347 2003 FJ64 26/03/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
253348 2003 FP71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
253349 2003 FT75 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
253350 2003 FG77 27/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
253351 2003 FO78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
253352 2003 FX78 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253353 2003 FP81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
253354 2003 FR99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
253355 2003 FF130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
253356 2003 FA133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253357 2003 FO133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
253358 2003 GL2 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
253359 2003 GV12 01/04/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253360 2003 GW17 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
253361 2003 GZ20 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
253362 2003 GL24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
253363 2003 GW25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253364 2003 GO27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253365 2003 GZ29 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
253366 2003 GA30 08/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
253367 2003 GL37 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253368 2003 GV42 09/04/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253369 2003 GN53 01/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
253370 2003 HW2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253371 2003 HK12 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
253372 2003 HM12 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
253373 2003 HV12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
253374 2003 HF24 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253375 2003 HF26 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
253376 2003 HX27 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
253377 2003 HC43 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
253378 2003 HJ55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
253379 2003 HP55 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
253380 2003 HY58 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
253381 2003 JK1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
253382 2003 JG8 02/05/2003 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
253383 2003 KA 20/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
253384 2003 KQ3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
253385 2003 KM4 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
253386 2003 KA13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
253387 2003 KA14 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253388 2003 KB19 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253389 2003 KQ25 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
253390 2003 KL32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
253391 2003 LM1 02/06/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253392 2003 MY 23/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253393 2003 MZ5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253394 2003 NZ12 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253395 2003 NA13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253396 2003 OL6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 8,1 km MPC · JPL
253397 2003 OS8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
253398 2003 OE20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
253399 2003 OD27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253400 2003 OA28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL