Danh sách tiểu hành tinh/251901–252000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251901 1999 VY120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251902 1999 VV121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251903 1999 VF122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251904 1999 VY122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251905 1999 VV133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251906 1999 VX134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251907 1999 VB137 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
251908 1999 VU141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251909 1999 VE143 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251910 1999 VG147 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251911 1999 VT147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
251912 1999 VV147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251913 1999 VJ153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251914 1999 VQ154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251915 1999 VJ155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251916 1999 VO155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251917 1999 VR156 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
251918 1999 VV158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251919 1999 VQ163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251920 1999 VR165 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
251921 1999 VR179 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
251922 1999 VH193 01/11/1999 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
251923 1999 VO195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251924 1999 VT195 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
251925 1999 VW204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
251926 1999 VZ204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251927 1999 VE206 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251928 1999 VO206 09/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
251929 1999 VE209 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251930 1999 VA210 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251931 1999 VQ210 13/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
251932 1999 VW210 13/11/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
251933 1999 VS216 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251934 1999 VN217 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
251935 1999 VR219 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251936 1999 VM225 05/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
251937 1999 WN8 29/11/1999 Monte Agliale S. Donati 5,8 km MPC · JPL
251938 1999 WD11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251939 1999 WG14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251940 1999 WT15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
251941 1999 WT18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251942 1999 WR25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251943 1999 XY8 05/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251944 1999 XR23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
251945 1999 XX44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251946 1999 XV56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251947 1999 XG62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251948 1999 XA65 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
251949 1999 XL66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
251950 1999 XL79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251951 1999 XE80 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
251952 1999 XM91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
251953 1999 XX94 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
251954 1999 XV106 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251955 1999 XR129 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
251956 1999 XC145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
251957 1999 XN228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
251958 1999 XL241 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251959 1999 XL243 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251960 1999 XO247 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251961 1999 XV254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251962 1999 XT258 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251963 1999 XH261 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
251964 1999 YL6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251965 1999 YD7 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251966 2000 AJ1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251967 2000 AY44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
251968 2000 AK73 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251969 2000 AV89 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
251970 2000 AQ92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251971 2000 AN150 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
251972 2000 AW157 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251973 2000 AQ170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
251974 2000 AR216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251975 2000 AG218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251976 2000 AB223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251977 2000 AG226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251978 2000 AR240 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
251979 2000 AU244 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251980 2000 BE 16/01/2000 Višnjan K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
251981 2000 CC57 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251982 2000 CP64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251983 2000 CR100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251984 2000 CK131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251985 2000 DW10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251986 2000 DR11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251987 2000 DS11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251988 2000 DQ76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
251989 2000 DY109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251990 2000 ER25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251991 2000 ET52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251992 2000 EO53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251993 2000 EX66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251994 2000 EO98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251995 2000 EQ98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251996 2000 EY114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251997 2000 EG115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251998 2000 EY125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
251999 2000 EN126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
252000 2000 EK136 12/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also