Danh sách tiểu hành tinh/251801–251900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251801 1999 TL48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251802 1999 TQ51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251803 1999 TV51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251804 1999 TY53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
251805 1999 TT54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251806 1999 TO59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251807 1999 TK60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251808 1999 TD61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251809 1999 TS62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
251810 1999 TR66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
251811 1999 TP73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251812 1999 TF76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251813 1999 TY76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251814 1999 TC77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251815 1999 TP79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251816 1999 TO81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
251817 1999 TG94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251818 1999 TY109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251819 1999 TP135 06/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251820 1999 TD145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
251821 1999 TY161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251822 1999 TQ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251823 1999 TS164 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251824 1999 TJ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
251825 1999 TH179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251826 1999 TK179 10/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251827 1999 TS192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251828 1999 TE195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251829 1999 TJ196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251830 1999 TY198 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251831 1999 TS202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251832 1999 TW209 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251833 1999 TE212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251834 1999 TD213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251835 1999 TB214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251836 1999 TR214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251837 1999 TS217 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251838 1999 TV246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251839 1999 TB250 09/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251840 1999 TS255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
251841 1999 TL259 09/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
251842 1999 TE262 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251843 1999 TY263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251844 1999 TV267 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251845 1999 TX271 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
251846 1999 TJ294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251847 1999 TD298 01/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251848 1999 TB306 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
251849 1999 TA312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251850 1999 TN321 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
251851 1999 TG333 13/10/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
251852 1999 UD10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
251853 1999 UW14 29/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
251854 1999 UB21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251855 1999 UX22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251856 1999 UA30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251857 1999 UT31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251858 1999 UW31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251859 1999 UG32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251860 1999 UL34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251861 1999 UW39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251862 1999 UO40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251863 1999 UL53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251864 1999 UX58 30/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251865 1999 VY12 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251866 1999 VY13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251867 1999 VV16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
251868 1999 VL17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251869 1999 VO17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251870 1999 VB18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251871 1999 VE18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251872 1999 VP18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251873 1999 VM31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251874 1999 VV42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
251875 1999 VQ44 04/11/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
251876 1999 VK46 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251877 1999 VE52 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251878 1999 VE54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
251879 1999 VW59 04/11/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
251880 1999 VM70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251881 1999 VN71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251882 1999 VU73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
251883 1999 VB76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251884 1999 VF77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
251885 1999 VT79 04/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
251886 1999 VV86 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251887 1999 VT89 05/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
251888 1999 VK94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251889 1999 VR94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
251890 1999 VE96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251891 1999 VZ101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
251892 1999 VT103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
251893 1999 VG105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251894 1999 VO107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251895 1999 VL108 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251896 1999 VG111 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
251897 1999 VG112 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251898 1999 VQ112 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
251899 1999 VE120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251900 1999 VV120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL