Danh sách tiểu hành tinh/245801–245900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245801 2006 HL82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245802 2006 HY85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245803 2006 HT87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245804 2006 HH90 29/04/2006 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
245805 2006 HC101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
245806 2006 HR102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245807 2006 HZ102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245808 2006 HY111 29/04/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
245809 2006 HL121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245810 2006 HA125 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245811 2006 HF137 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
245812 2006 JM 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
245813 2006 JE2 01/05/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
245814 2006 JC10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245815 2006 JV17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
245816 2006 JZ20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245817 2006 JH24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
245818 2006 JA25 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245819 2006 JL30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245820 2006 JC33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245821 2006 JE33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245822 2006 JH33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245823 2006 JG36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245824 2006 JX41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245825 2006 JM45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245826 2006 JS45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
245827 2006 JB46 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
245828 2006 JX46 02/05/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245829 2006 JK47 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
245830 2006 JE51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245831 2006 JG58 14/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
245832 2006 KQ2 18/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
245833 2006 KA3 18/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245834 2006 KD13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245835 2006 KP15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245836 2006 KL22 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245837 2006 KT23 18/05/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
245838 2006 KB25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
245839 2006 KS29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245840 2006 KX31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245841 2006 KX45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245842 2006 KB46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
245843 2006 KR60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245844 2006 KX63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
245845 2006 KF64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245846 2006 KS76 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245847 2006 KE83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245848 2006 KR101 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245849 2006 KJ108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245850 2006 KG112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
245851 2006 KH118 25/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
245852 2006 KV123 28/05/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245853 2006 LB2 09/06/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
245854 2006 MM8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245855 2006 MG11 20/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245856 2006 MX12 20/06/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245857 2006 MA13 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
245858 2006 OG9 21/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
245859 2006 OD10 21/07/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
245860 2006 OB14 21/07/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245861 2006 OD15 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
245862 2006 OM17 26/07/2006 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
245863 2006 PJ8 13/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245864 2006 PQ15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245865 2006 PR15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245866 2006 PT17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245867 2006 PF20 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
245868 2006 PJ21 15/08/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
245869 2006 PD22 15/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245870 2006 PQ28 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
245871 2006 PW31 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
245872 2006 PD32 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245873 2006 PW32 15/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
245874 2006 PP34 10/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245875 2006 PY34 12/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
245876 2006 PG43 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
245877 2006 QU 17/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 6,5 km MPC · JPL
245878 2006 QU8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245879 2006 QL17 17/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
245880 2006 QM19 17/08/2006 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
245881 2006 QU32 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245882 2006 QJ36 23/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,1 km MPC · JPL
245883 2006 QK38 18/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245884 2006 QC45 19/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245885 2006 QO50 22/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
245886 2006 QF52 23/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245887 2006 QY53 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
245888 2006 QO56 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245889 2006 QH57 25/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,3 km MPC · JPL
245890 Krynychenka 2006 QE58 25/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 8,0 km MPC · JPL
245891 2006 QA60 19/08/2006 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
245892 2006 QO63 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
245893 2006 QA76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245894 2006 QH77 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
245895 2006 QJ77 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
245896 2006 QV78 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245897 2006 QM80 24/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
245898 2006 QB83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245899 2006 QN84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245900 2006 QX91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL