Danh sách tiểu hành tinh/244801–244900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244801 2003 SW263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244802 2003 SL266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244803 2003 SJ269 20/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
244804 2003 SJ273 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244805 2003 SQ273 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
244806 2003 SU275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244807 2003 SG283 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244808 2003 SP286 21/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244809 2003 ST295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244810 2003 SG309 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244811 2003 ST309 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
244812 2003 ST319 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244813 2003 SG324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244814 2003 ST326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244815 2003 SL328 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
244816 2003 SY332 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244817 2003 SV339 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
244818 2003 ST399 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
244819 2003 TA3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244820 2003 TA4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
244821 2003 TJ6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244822 2003 TS43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244823 2003 TR49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244824 2003 TV53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244825 2003 UX4 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244826 2003 US11 20/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244827 2003 UL13 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
244828 2003 UM28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244829 2003 UC40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244830 2003 UJ41 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244831 2003 UX42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
244832 2003 UC44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244833 2003 UW49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244834 2003 UA58 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244835 2003 UG62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244836 2003 UO82 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244837 2003 UT91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
244838 2003 UF102 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244839 2003 UY102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244840 2003 UU106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244841 2003 UP107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244842 2003 UP113 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244843 2003 UC123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244844 2003 UD124 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244845 2003 UM124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244846 2003 UP128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
244847 2003 UR134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244848 2003 UN135 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244849 2003 UY137 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244850 2003 UH140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
244851 2003 US143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244852 2003 UG145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
244853 2003 UB148 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244854 2003 UE150 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244855 2003 UT152 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244856 2003 UK169 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244857 2003 UQ170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
244858 2003 UC173 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244859 2003 UA194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244860 2003 UG195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244861 2003 UK196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244862 2003 UR201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244863 2003 UO208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
244864 2003 UK217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244865 2003 UM217 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244866 2003 UT219 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244867 2003 UE222 22/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
244868 2003 UL222 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244869 2003 UW237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244870 2003 UU240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244871 2003 UK243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244872 2003 UC244 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244873 2003 UD246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244874 2003 US259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244875 2003 UQ272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244876 2003 UX273 29/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244877 2003 UT275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244878 2003 UH276 29/10/2003 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
244879 2003 UR281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244880 2003 UR285 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
244881 2003 UJ316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244882 2003 UC365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
244883 2003 UU378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
244884 2003 UD400 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244885 2003 VT 05/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244886 2003 VK11 15/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244887 2003 WO3 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
244888 2003 WC13 19/11/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
244889 2003 WB17 18/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244890 2003 WN30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244891 2003 WP30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244892 2003 WQ35 19/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244893 2003 WY39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244894 2003 WV44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244895 2003 WZ56 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244896 2003 WO58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
244897 2003 WO72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244898 2003 WU72 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244899 2003 WU77 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244900 2003 WC82 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL