Danh sách tiểu hành tinh/242601–242700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242601 2005 JW52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242602 2005 JA58 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242603 2005 JG69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242604 2005 JU71 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242605 2005 JO72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242606 2005 JV77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
242607 2005 JR87 09/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
242608 2005 JR89 11/05/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242609 2005 JE98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242610 2005 JX99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242611 2005 JG102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242612 2005 JT102 09/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242613 2005 JH108 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242614 2005 JY112 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242615 2005 JO129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242616 2005 JA139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242617 2005 JE141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
242618 2005 JT143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
242619 2005 JL174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
242620 2005 JV175 03/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
242621 2005 JY178 13/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242622 2005 KF2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
242623 2005 KJ8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
242624 2005 KH13 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
242625 2005 LW9 02/06/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242626 2005 LW10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242627 2005 LS11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242628 2005 LS15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242629 2005 LS17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242630 2005 MW4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
242631 2005 MY4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
242632 2005 MR20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
242633 2005 MS26 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
242634 2005 ME28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242635 2005 MT30 29/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242636 2005 MG33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242637 2005 MQ38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242638 2005 MV39 29/06/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
242639 2005 MP49 30/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
242640 2005 ND 02/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
242641 2005 NN2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242642 2005 NE6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242643 2005 NZ6 03/07/2005 Palomar NEAT APO 2,0 km MPC · JPL
242644 2005 NN7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
242645 2005 NK21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
242646 2005 NF23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
242647 2005 NM37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242648 Fribourg 2005 NQ63 13/07/2005 Marly P. Kocher 4,0 km MPC · JPL
242649 2005 NT99 11/07/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
242650 2005 NF102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
242651 2005 OW2 30/07/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242652 2005 OF10 27/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242653 2005 OL16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242654 2005 PY8 04/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242655 2005 QF39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242656 2005 QC41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
242657 2005 QC43 26/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242658 2005 QB58 25/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
242659 2005 QB63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
242660 2005 QR88 29/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
242661 2005 QT101 27/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242662 2005 QC156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242663 2005 RV7 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242664 2005 ST25 28/09/2005 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
242665 2005 SK56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
242666 2005 SB57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242667 2005 SH68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
242668 2005 SB74 23/09/2005 Siding Spring SSS 12 km MPC · JPL
242669 2005 SE104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242670 2005 SP105 25/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242671 2005 SH110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242672 2005 SO124 29/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242673 2005 SL126 29/09/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242674 2005 SO146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242675 2005 SC164 27/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242676 2005 SS175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242677 2005 ST183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
242678 2005 SB187 29/09/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
242679 2005 SM193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242680 2005 SX211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242681 2005 SR222 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
242682 2005 SW230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
242683 2005 SS246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
242684 2005 SL250 23/09/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242685 2005 SY254 22/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242686 2005 SK259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
242687 2005 SO262 23/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242688 2005 SE269 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
242689 2005 TJ3 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242690 2005 TN6 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242691 2005 TV6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
242692 2005 TW9 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
242693 2005 TT15 03/10/2005 Silver Spring Silver Spring Obs. 4,0 km MPC · JPL
242694 2005 TG23 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242695 2005 TJ23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242696 2005 TR25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
242697 2005 TC48 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
242698 2005 TS52 11/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,7 km MPC · JPL
242699 2005 TY54 04/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242700 2005 TA63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL