Danh sách tiểu hành tinh/242401–242500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242401 2004 FV104 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242402 2004 FC108 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242403 2004 FU112 26/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242404 2004 FP122 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242405 2004 FY136 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242406 2004 FT147 16/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242407 2004 FJ148 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
242408 2004 FY156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242409 2004 GX5 12/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
242410 2004 GB12 12/04/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
242411 2004 GA13 11/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242412 2004 GM13 13/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242413 2004 GH15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242414 2004 GJ28 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242415 2004 GX28 14/04/2004 Goodricke-Pigott V. Reddy 4,3 km MPC · JPL
242416 2004 GW33 12/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242417 2004 GY41 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
242418 2004 GV73 11/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
242419 2004 HJ19 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242420 2004 HJ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242421 2004 HB38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242422 2004 HW60 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242423 2004 HH66 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242424 2004 JO42 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242425 2004 LC16 12/06/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
242426 2004 LY25 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242427 2004 NW11 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242428 2004 NP19 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242429 2004 NV20 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242430 2004 NW20 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242431 2004 NT26 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242432 2004 NE28 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242433 2004 NF28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242434 2004 NK29 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242435 2004 ND30 15/07/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
242436 2004 OA2 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242437 2004 OX4 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242438 2004 PQ9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
242439 2004 PO40 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242440 2004 PB47 08/08/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242441 2004 PW47 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242442 2004 PL58 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242443 2004 PR60 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242444 2004 PR67 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242445 2004 PP95 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
242446 2004 PK96 11/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,0 km MPC · JPL
242447 2004 PG106 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
242448 2004 PR114 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242449 2004 QA1 16/08/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242450 2004 QY2 20/08/2004 Siding Spring SSS APO 2,9 km MPC · JPL
242451 2004 QS14 21/08/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
242452 2004 QB27 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242453 2004 RH1 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242454 2004 RM32 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242455 2004 RV35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242456 2004 RX62 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242457 2004 RC141 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242458 2004 RM158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242459 2004 RU184 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242460 2004 RD196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242461 2004 RD201 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242462 2004 RY232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
242463 2004 RN235 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242464 2004 RB236 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
242465 2004 RC238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242466 2004 RS321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242467 2004 RP345 04/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242468 2004 SA3 17/09/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
242469 2004 SN45 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242470 2004 SZ45 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242471 2004 SB53 22/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
242472 2004 SO60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
242473 2004 TG27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242474 2004 TT32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
242475 2004 TL41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242476 2004 TT42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
242477 2004 TH49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
242478 2004 TZ57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
242479 Marijampole 2004 TF115 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
242480 2004 TZ157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242481 2004 TW220 07/10/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
242482 2004 TE288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
242483 2004 TF308 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242484 2004 TU323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242485 2004 TB342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242486 2004 UY7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242487 2004 VV8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242488 2004 VJ24 07/11/2004 Antares ARO 2,4 km MPC · JPL
242489 2004 VX25 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
242490 2004 VU57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242491 2004 VS65 14/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,1 km MPC · JPL
242492 Fantomas 2004 VU65 10/11/2004 Nogales M. Ory 2,3 km MPC · JPL
242493 2004 WO12 22/11/2004 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
242494 2004 XH4 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
242495 2004 XN10 02/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
242496 2004 XP13 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242497 2004 XL20 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242498 2004 XG25 09/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
242499 2004 XS26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242500 2004 XK32 10/12/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL