Danh sách tiểu hành tinh/242301–242400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242301 2003 WD27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242302 2003 WV29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242303 2003 WM58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242304 2003 WL70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
242305 2003 WR72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
242306 2003 WR78 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242307 2003 WC80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242308 2003 WA89 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
242309 2003 WG90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
242310 2003 WN97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242311 2003 WX103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
242312 2003 WU104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
242313 2003 WF116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242314 2003 WF125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
242315 2003 WR125 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
242316 2003 WH141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242317 2003 WW141 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
242318 2003 WR153 28/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
242319 2003 WA167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242320 2003 WH168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242321 2003 WB170 20/11/2003 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
242322 2003 WO172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242323 2003 YE12 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242324 2003 YY12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
242325 2003 YF23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
242326 2003 YQ27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242327 2003 YD32 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
242328 2003 YH32 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242329 2003 YL33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
242330 2003 YP33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242331 2003 YS56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242332 2003 YJ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242333 2003 YA70 21/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
242334 2003 YP73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242335 2003 YB74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242336 2003 YN103 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242337 2003 YB106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242338 2003 YS114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
242339 2003 YX115 27/12/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242340 2003 YV128 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242341 2003 YN139 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242342 2003 YL159 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242343 2003 YU164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242344 2004 AW8 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242345 2004 AB10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242346 2004 BH2 16/01/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242347 2004 BO2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242348 2004 BU21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242349 2004 BB33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242350 2004 BM38 20/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242351 2004 BB66 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242352 2004 BJ72 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
242353 2004 BL83 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
242354 2004 BP86 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242355 2004 BQ86 28/01/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242356 2004 BK88 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242357 2004 BA99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242358 2004 BR103 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
242359 2004 BV144 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
242360 2004 BV145 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242361 2004 BZ149 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242362 2004 BR150 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
242363 2004 CP14 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242364 2004 CX26 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242365 2004 CM27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
242366 2004 CP29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242367 2004 CK32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242368 2004 CN36 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242369 2004 CC60 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
242370 2004 CM74 11/02/2004 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
242371 2004 CO82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
242372 2004 CV93 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
242373 2004 CC103 12/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
242374 2004 CV107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242375 2004 CF120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242376 2004 DT30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242377 2004 DY35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242378 2004 DL40 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242379 2004 DP49 20/02/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
242380 2004 DL58 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
242381 2004 DP58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242382 2004 DG60 26/02/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242383 2004 EX1 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242384 2004 EN16 12/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
242385 2004 EM25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242386 2004 EK34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242387 2004 EY56 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
242388 2004 ER65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242389 2004 EA94 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242390 2004 EZ102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242391 2004 EY107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242392 2004 FA9 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242393 2004 FO18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 4,9 km MPC · JPL
242394 2004 FA40 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242395 2004 FU43 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242396 2004 FN45 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
242397 2004 FD46 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242398 2004 FP85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242399 2004 FZ86 19/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242400 2004 FR104 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL