Danh sách tiểu hành tinh/242101–242200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242101 2002 US35 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242102 2002 UZ40 31/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242103 2002 UL57 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
242104 2002 VR12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
242105 2002 VN13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242106 2002 VJ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
242107 2002 VJ39 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242108 2002 VO40 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
242109 2002 VL69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242110 2002 VW70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242111 2002 VU75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
242112 2002 VO89 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242113 2002 VN95 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
242114 2002 VO105 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242115 2002 VV112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242116 2002 VH129 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242117 2002 VW135 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
242118 2002 VG140 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
242119 2002 VH143 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242120 2002 VR144 04/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242121 2002 WZ3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242122 2002 WR12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
242123 2002 WL17 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242124 2002 WD18 30/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242125 2002 WL18 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242126 2002 XX10 03/12/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242127 2002 XK19 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242128 2002 XA42 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
242129 2002 XN45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242130 2002 XM49 10/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242131 2002 XM66 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242132 2002 XO71 10/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
242133 2002 YG8 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
242134 2002 YA23 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242135 2003 AQ4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,9 km MPC · JPL
242136 2003 AX20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242137 2003 AO23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242138 2003 AU31 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242139 2003 AW56 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
242140 2003 AP66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
242141 2003 AY93 15/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242142 2003 AG94 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242143 2003 BX 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
242144 2003 BS26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
242145 2003 BX59 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
242146 2003 BM83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
242147 2003 BH84 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl APO 1,7 km MPC · JPL
242148 2003 CR4 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
242149 2003 CP5 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
242150 2003 CW9 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242151 2003 CF15 04/02/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242152 2003 DR1 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242153 2003 DH10 23/02/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,6 km MPC · JPL
242154 2003 EA27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242155 2003 EV38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
242156 2003 EA41 08/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242157 2003 FV 20/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
242158 2003 FZ8 31/03/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
242159 2003 FK28 24/03/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
242160 2003 FO36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
242161 2003 FO42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242162 2003 FD88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242163 2003 FB94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
242164 2003 FF98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242165 2003 FJ102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242166 2003 FJ103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242167 2003 FA107 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
242168 2003 GY10 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242169 2003 GD17 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242170 2003 GD49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242171 2003 GG51 08/04/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
242172 2003 GH53 12/04/2003 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
242173 2003 GT55 07/04/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
242174 2003 HK2 25/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
242175 2003 HY14 26/04/2003 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
242176 2003 HX19 26/04/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
242177 2003 HN24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
242178 2003 HV31 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
242179 2003 HB46 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
242180 2003 HO46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242181 2003 HS47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242182 2003 HQ52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242183 2003 HJ54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
242184 2003 HY54 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
242185 2003 JV1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242186 2003 KO9 25/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
242187 2003 KR18 30/05/2003 Socorro LINEAR AMO 610 m MPC · JPL
242188 2003 MO2 25/06/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
242189 2003 MM5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
242190 2003 MB13 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
242191 2003 NZ6 09/07/2003 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
242192 2003 NU12 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242193 2003 OU1 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
242194 2003 OS19 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
242195 2003 PC6 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242196 2003 PT9 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242197 2003 PJ11 04/08/2003 Needville J. Dellinger 3,6 km MPC · JPL
242198 2003 QJ12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242199 2003 QF16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242200 2003 QA19 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL