Danh sách tiểu hành tinh/242001–242100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242001 2002 OA15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242002 2002 PX1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
242003 2002 PZ19 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242004 2002 PW37 05/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
242005 2002 PS70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242006 2002 PM72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242007 2002 PP73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242008 2002 PY81 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
242009 2002 PO87 13/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
242010 2002 PN91 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242011 2002 PP93 14/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242012 2002 PV110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
242013 2002 PJ116 14/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
242014 2002 PW139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242015 2002 PJ160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
242016 2002 PZ160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
242017 2002 PF185 07/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
242018 2002 QK 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242019 2002 QD1 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242020 2002 QW9 20/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242021 2002 QD14 26/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242022 2002 QH16 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242023 2002 QH33 29/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242024 2002 QB50 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
242025 2002 QP53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,0 km MPC · JPL
242026 2002 QG60 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242027 2002 QX64 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
242028 2002 QY68 17/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242029 2002 QM75 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242030 2002 QG81 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242031 2002 QB94 18/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242032 2002 QH120 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242033 2002 QF123 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
242034 2002 QK124 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242035 2002 QV135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
242036 2002 RZ32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242037 2002 RJ33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242038 2002 RZ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
242039 2002 RC61 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
242040 2002 RF71 04/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242041 2002 RH99 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242042 2002 RK114 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242043 2002 RA122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
242044 2002 RH132 11/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242045 2002 RJ135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
242046 2002 RX139 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242047 2002 RD140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242048 2002 RF143 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
242049 2002 RR144 11/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242050 2002 RZ203 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242051 2002 RF222 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
242052 2002 RE229 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
242053 2002 RV244 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242054 2002 RJ248 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242055 2002 RO255 03/09/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
242056 2002 RX260 10/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242057 2002 SB3 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242058 2002 SS19 27/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242059 2002 ST30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
242060 2002 SR31 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
242061 2002 SO73 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242062 2002 TE3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
242063 2002 TN17 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242064 2002 TF44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
242065 2002 TQ50 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
242066 2002 TS55 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
242067 2002 TF70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
242068 2002 TY78 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
242069 2002 TE91 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
242070 2002 TP130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
242071 2002 TR135 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242072 2002 TM136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
242073 2002 TD164 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242074 2002 TN171 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242075 2002 TD176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
242076 2002 TG179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
242077 2002 TE187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242078 2002 TH191 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
242079 2002 TK191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
242080 2002 TW192 03/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242081 2002 TG212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
242082 2002 TV216 06/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242083 2002 TT221 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242084 2002 TQ226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
242085 2002 TT236 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
242086 2002 TY277 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242087 2002 TQ279 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242088 2002 TG290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242089 2002 TC293 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242090 2002 TH295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242091 2002 TW298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242092 2002 TK300 15/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242093 2002 TP356 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
242094 2002 TW359 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
242095 2002 TN376 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
242096 2002 UB9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242097 2002 US16 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
242098 2002 UE23 30/10/2002 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
242099 2002 UZ26 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
242100 2002 UR34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL