Danh sách tiểu hành tinh/241901–242000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241901 2001 XF149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241902 2001 XR187 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
241903 2001 XF212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241904 2001 XP213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241905 2001 XW259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
241906 2001 YR86 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
241907 2001 YN104 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241908 2001 YH142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241909 2001 YS148 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241910 2002 AH12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
241911 2002 AV22 05/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
241912 2002 AE36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241913 2002 AP47 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
241914 2002 AZ54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241915 2002 AK60 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241916 2002 AE90 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241917 2002 AK146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241918 2002 AQ150 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
241919 2002 AK182 05/01/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
241920 2002 AD186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241921 2002 AG186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241922 2002 BU 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
241923 2002 BM23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
241924 2002 CH12 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241925 2002 CP22 05/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
241926 2002 CK23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
241927 2002 CT32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241928 2002 CF33 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241929 2002 CP36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241930 2002 CC38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241931 2002 CF39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
241932 2002 CF46 08/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241933 2002 CO48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
241934 2002 CA60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241935 2002 CN70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241936 2002 CX82 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
241937 2002 CG86 07/02/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
241938 2002 CE96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241939 2002 CB122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241940 2002 CS122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241941 2002 CY135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241942 2002 CQ136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241943 2002 CR138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241944 2002 CU147 10/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
241945 2002 CJ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241946 2002 CR219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241947 2002 CY238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241948 2002 CV259 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241949 2002 CV286 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
241950 2002 DA3 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
241951 2002 DD3 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241952 2002 DD8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241953 2002 DH11 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241954 2002 ER7 10/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241955 2002 ET7 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241956 2002 ET8 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
241957 2002 EO46 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
241958 2002 ED72 13/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
241959 2002 EE102 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241960 2002 EK122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
241961 2002 EN148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241962 2002 FA10 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241963 2002 FQ28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241964 2002 FC35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241965 2002 FP36 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241966 2002 GC4 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
241967 2002 GO10 08/04/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
241968 2002 GM11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
241969 2002 GT63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241970 2002 GY104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241971 2002 GL106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
241972 2002 GB119 12/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
241973 2002 GV163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
241974 2002 HT2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241975 2002 JZ23 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241976 2002 JK41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241977 2002 JO46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241978 2002 JC78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241979 2002 JR109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241980 2002 JM113 15/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
241981 2002 JZ139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
241982 2002 JX145 15/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
241983 2002 KF 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,2 km MPC · JPL
241984 2002 LG 01/06/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
241985 2002 LC11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241986 2002 LA47 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241987 2002 LB47 14/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
241988 2002 LZ52 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
241989 2002 LT59 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241990 2002 NN5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
241991 2002 NK9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
241992 2002 NE21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241993 2002 NM39 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241994 2002 NK42 14/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
241995 2002 NS43 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241996 2002 NU59 08/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
241997 2002 NX67 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241998 2002 NB74 12/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241999 2002 OT7 19/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242000 2002 OB12 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also