Danh sách tiểu hành tinh/241201–241300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241201 2007 TM20 08/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241202 2007 TP25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241203 2007 TE27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241204 2007 TV28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241205 2007 TF31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241206 2007 TE35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241207 2007 TA39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
241208 2007 TB41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241209 2007 TZ41 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
241210 2007 TF43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
241211 2007 TW45 07/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241212 2007 TT50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241213 2007 TG61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241214 2007 TP61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
241215 2007 TA63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241216 2007 TM63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
241217 2007 TF65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
241218 2007 TK68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
241219 2007 TV70 13/10/2007 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
241220 2007 TF80 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241221 2007 TO80 07/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241222 2007 TL93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241223 2007 TJ95 07/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
241224 2007 TB103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241225 2007 TE111 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241226 2007 TX120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241227 2007 TE123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241228 2007 TH146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241229 2007 TK149 08/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241230 2007 TD161 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241231 2007 TL169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241232 2007 TA178 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241233 2007 TV179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241234 2007 TW185 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241235 2007 TK188 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241236 2007 TB190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241237 2007 TJ192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241238 2007 TG194 07/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
241239 2007 TJ194 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
241240 2007 TZ199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241241 2007 TR204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
241242 2007 TC208 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
241243 2007 TE208 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241244 2007 TA217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
241245 2007 TE218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
241246 2007 TF228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241247 2007 TG229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241248 2007 TN230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241249 2007 TS233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241250 2007 TT233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241251 2007 TQ234 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
241252 2007 TT246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
241253 2007 TE268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241254 2007 TS279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241255 2007 TU279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241256 2007 TS288 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
241257 2007 TN299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241258 2007 TL310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241259 2007 TV314 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241260 2007 TK316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
241261 2007 TK334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241262 2007 TK339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241263 2007 TB350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241264 2007 TZ378 13/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
241265 2007 TH381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241266 2007 TO389 13/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241267 2007 TM393 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241268 2007 TY397 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241269 2007 TM404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241270 2007 TT410 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
241271 2007 TG413 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
241272 2007 TZ418 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
241273 2007 TV423 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241274 2007 TW424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241275 2007 TU430 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241276 Guntramlampert 2007 TF436 07/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,2 km MPC · JPL
241277 2007 TW437 13/10/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
241278 2007 TX437 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
241279 2007 TP442 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241280 2007 UA1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
241281 2007 UF2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
241282 2007 UD4 18/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241283 2007 UC10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
241284 2007 UL11 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241285 2007 UH13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241286 2007 UB29 18/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
241287 2007 UG29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241288 2007 UN30 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241289 2007 UY31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
241290 2007 UZ43 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241291 2007 UY44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241292 2007 UR49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241293 2007 UF51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241294 2007 UH51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241295 2007 UB52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241296 2007 UO52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241297 2007 UD59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241298 2007 UH68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241299 2007 UU78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241300 2007 UH81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL