Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/239401–239500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239401 2007 TP41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239402 2007 TU41 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
239403 2007 TX41 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239404 2007 TX44 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
239405 2007 TF48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239406 2007 TX48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239407 2007 TD49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239408 2007 TF50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239409 2007 TL55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239410 2007 TX56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239411 2007 TZ58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239412 2007 TY62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
239413 2007 TD68 10/10/2007 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
239414 2007 TG74 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
239415 2007 TK74 11/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
239416 2007 TY91 04/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
239417 2007 TR92 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
239418 2007 TY93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239419 2007 TA95 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239420 2007 TW106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239421 2007 TA112 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239422 2007 TF124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239423 2007 TJ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
239424 2007 TJ138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
239425 2007 TG140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
239426 2007 TU141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239427 2007 TM146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239428 2007 TR147 07/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
239429 2007 TK148 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
239430 2007 TP153 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
239431 2007 TV154 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
239432 2007 TY154 09/10/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
239433 2007 TQ161 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239434 2007 TX161 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
239435 2007 TB163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
239436 2007 TH163 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
239437 2007 TT163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239438 2007 TU164 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
239439 2007 TQ168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
239440 2007 TR171 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
239441 2007 TO175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239442 2007 TJ177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239443 2007 TY177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
239444 2007 TQ178 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239445 2007 TO180 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
239446 2007 TA186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
239447 2007 TX186 13/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
239448 2007 TD190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
239449 2007 TW207 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
239450 2007 TR215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239451 2007 TQ217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239452 2007 TC226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239453 2007 TY229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
239454 2007 TY234 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
239455 2007 TS237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
239456 2007 TB242 08/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
239457 2007 TG256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239458 2007 TC269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239459 2007 TO278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239460 2007 TH281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239461 2007 TQ281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239462 2007 TK289 11/10/2007 Lulin LUSS 3,9 km MPC · JPL
239463 2007 TX316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
239464 2007 TT347 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239465 2007 TZ373 14/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239466 2007 TJ375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239467 2007 TO375 15/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
239468 2007 TR388 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
239469 2007 TG428 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
239470 2007 TS443 10/10/2007 Lulin LUSS 4,8 km MPC · JPL
239471 2007 UZ8 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
239472 2007 UF12 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239473 2007 UT14 17/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
239474 2007 UF17 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
239475 2007 UX20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239476 2007 UF21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239477 2007 UB26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
239478 2007 UJ29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239479 2007 UX35 19/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
239480 2007 UW37 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
239481 2007 UX40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239482 2007 UM59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
239483 2007 UF80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
239484 2007 UC84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239485 2007 UQ86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
239486 2007 UT95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239487 2007 UD105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239488 2007 UL107 31/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
239489 2007 UA113 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239490 2007 UN118 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
239491 2007 UE128 19/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
239492 2007 UQ133 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
239493 2007 VO34 03/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
239494 2007 VN52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
239495 2007 VU52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
239496 2007 VV57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
239497 2007 VR73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239498 2007 VF84 02/11/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
239499 2007 VP97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239500 2007 VF122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL