Danh sách tiểu hành tinh/238301–238400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238301 2003 XQ15 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
238302 2003 XD20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238303 2003 XY22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238304 2003 XZ24 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
238305 2003 XW27 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238306 2003 XH30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238307 2003 YQ3 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238308 2003 YQ14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238309 2003 YJ21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
238310 2003 YH23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238311 2003 YV38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
238312 2003 YB40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238313 2003 YG53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238314 2003 YO59 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238315 2003 YZ69 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238316 2003 YB82 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238317 2003 YT99 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238318 2003 YW126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
238319 2003 YH131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238320 2003 YX131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238321 2003 YP140 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238322 2003 YU151 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238323 2003 YU153 29/12/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
238324 2003 YH164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238325 2003 YN173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238326 2004 AG5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
238327 2004 AV16 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238328 2004 AB17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238329 2004 BS4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
238330 2004 BA5 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238331 2004 BW16 16/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238332 2004 BO17 18/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238333 2004 BB21 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238334 2004 BE37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238335 2004 BF46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238336 2004 BA57 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238337 2004 BG58 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
238338 2004 BP59 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
238339 2004 BK70 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
238340 2004 BC79 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238341 2004 BA81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
238342 2004 BZ86 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238343 2004 BJ87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
238344 2004 BL103 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238345 2004 BS106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
238346 2004 BW108 28/01/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
238347 2004 BM109 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
238348 2004 BP109 28/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238349 2004 BG111 29/01/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
238350 2004 BQ113 28/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238351 2004 BP116 27/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238352 2004 BH118 29/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238353 2004 BF122 30/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
238354 2004 BF132 17/01/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
238355 2004 BF162 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238356 2004 CC4 10/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238357 2004 CK5 10/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
238358 2004 CP7 10/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
238359 2004 CJ9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238360 2004 CO24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238361 2004 CV39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
238362 2004 CF43 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238363 2004 CG43 11/02/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
238364 2004 CP46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238365 2004 CE52 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238366 2004 CT57 13/02/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
238367 2004 CK58 10/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
238368 2004 CP59 10/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238369 2004 CR59 10/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
238370 2004 CO60 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238371 2004 CH63 12/02/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
238372 2004 CP65 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
238373 2004 CL67 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
238374 2004 CR67 10/02/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238375 2004 CP70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238376 2004 CN86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238377 2004 CL93 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
238378 2004 CN98 14/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
238379 2004 CV100 15/02/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238380 2004 CA103 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238381 2004 CG106 14/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
238382 2004 CZ108 15/02/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
238383 2004 CO114 11/02/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
238384 2004 CR125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238385 2004 DK13 16/02/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238386 2004 DS35 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
238387 2004 DF50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238388 2004 DZ51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238389 2004 DA55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238390 2004 DW78 21/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
238391 2004 DO79 16/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238392 2004 DU79 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
238393 2004 ET2 09/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238394 2004 ET3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
238395 2004 EP5 11/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238396 2004 EG9 10/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
238397 2004 EJ9 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238398 2004 EL9 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
238399 2004 EJ12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
238400 2004 EJ15 11/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL