Danh sách tiểu hành tinh/238201–238300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238201 2003 TE17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238202 2003 TB56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238203 2003 TY56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238204 2003 TS58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238205 2003 UJ13 20/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
238206 2003 UK29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
238207 2003 UR31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238208 2003 UB43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238209 2003 UG48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238210 2003 UO55 18/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
238211 2003 UT67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238212 2003 UC72 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238213 2003 UD76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238214 2003 UZ81 18/10/2003 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
238215 2003 UP86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
238216 2003 UV86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238217 2003 UW102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238218 2003 UO103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
238219 2003 UQ110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238220 2003 UE112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238221 2003 UV118 17/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
238222 2003 UJ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238223 2003 UX144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
238224 2003 UF148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238225 2003 UA157 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238226 2003 UP161 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238227 2003 UB174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238228 2003 UZ175 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
238229 2003 UU178 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238230 2003 UL179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238231 2003 UA188 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238232 2003 UC198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238233 2003 UZ203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238234 2003 UW204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238235 2003 UT207 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
238236 2003 US218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238237 2003 UV220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238238 2003 UA223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238239 2003 UQ226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238240 2003 UN229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
238241 2003 UN246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238242 2003 UD251 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
238243 2003 UW254 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
238244 2003 UE255 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238245 2003 UA261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238246 2003 UE264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238247 2003 UQ275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238248 2003 UY276 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238249 2003 UD279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238250 2003 UH294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238251 2003 UN294 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238252 2003 UH309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238253 2003 UU354 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238254 2003 UF362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238255 2003 VU3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238256 2003 VK5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238257 2003 WO 16/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238258 2003 WG2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238259 2003 WG3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238260 2003 WR4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
238261 2003 WP9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238262 2003 WC22 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
238263 2003 WA23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238264 2003 WF32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238265 2003 WK45 19/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
238266 2003 WV46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238267 2003 WW48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238268 2003 WY58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238269 2003 WO61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238270 2003 WP63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238271 2003 WY67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238272 2003 WJ68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238273 2003 WY71 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238274 2003 WU79 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238275 2003 WG82 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238276 2003 WF89 16/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238277 2003 WP94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
238278 2003 WH96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238279 2003 WS99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238280 2003 WO106 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
238281 2003 WX113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238282 2003 WP116 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238283 2003 WF127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
238284 2003 WK127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238285 2003 WF129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238286 2003 WE140 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238287 2003 WF144 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238288 2003 WS145 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238289 2003 WB148 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238290 2003 WC150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
238291 2003 WO150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
238292 2003 WK154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238293 2003 WO155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
238294 2003 WG158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238295 2003 WA160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238296 2003 WM161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238297 2003 WY165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238298 2003 WZ175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238299 2003 XE8 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
238300 2003 XT14 13/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL