Danh sách tiểu hành tinh/236501–236600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236501 2006 GT26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236502 2006 GR28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236503 2006 GO30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236504 2006 GC31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236505 2006 GQ34 07/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
236506 2006 GS36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236507 2006 GU36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236508 2006 GO38 04/04/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
236509 2006 GK41 07/04/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
236510 2006 GA43 13/04/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
236511 2006 GL45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236512 2006 GL46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236513 2006 GE47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236514 2006 GB48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236515 2006 GF48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236516 2006 GR48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236517 2006 GH49 02/04/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
236518 2006 GL50 09/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
236519 2006 GV52 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
236520 2006 HA3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236521 2006 HG3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236522 2006 HQ4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
236523 2006 HA5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
236524 2006 HT5 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236525 2006 HS9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
236526 2006 HE11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236527 2006 HP11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236528 2006 HV12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236529 2006 HL13 19/04/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
236530 2006 HF16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236531 2006 HK19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236532 2006 HV25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236533 2006 HB26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
236534 2006 HD29 21/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
236535 2006 HM30 20/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
236536 2006 HR34 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
236537 2006 HH35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236538 2006 HB38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236539 2006 HU38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236540 2006 HW38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236541 2006 HN42 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
236542 2006 HM43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236543 2006 HK45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236544 2006 HH46 25/04/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
236545 2006 HD47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236546 2006 HG47 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236547 2006 HH47 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
236548 2006 HW48 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
236549 2006 HD51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
236550 2006 HP51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
236551 2006 HT52 18/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236552 2006 HA55 21/04/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
236553 2006 HU58 21/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236554 2006 HX58 21/04/2006 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
236555 2006 HK59 21/04/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
236556 2006 HV59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
236557 2006 HB64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236558 2006 HH66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236559 2006 HZ68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236560 2006 HO69 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
236561 2006 HZ74 25/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
236562 2006 HD75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236563 2006 HL78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236564 2006 HB80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236565 2006 HB81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236566 2006 HZ83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236567 2006 HB86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
236568 2006 HQ86 27/04/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
236569 2006 HS88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236570 2006 HJ89 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
236571 2006 HV91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236572 2006 HK92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236573 2006 HS92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236574 2006 HG93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236575 2006 HS95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236576 2006 HL96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236577 2006 HV99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236578 2006 HW99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236579 2006 HE101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236580 2006 HR101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236581 2006 HL104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236582 2006 HT104 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
236583 2006 HX105 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
236584 2006 HB106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236585 2006 HR111 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
236586 2006 HQ117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236587 2006 HT119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236588 2006 HV120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236589 2006 HO121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236590 2006 HV121 30/04/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236591 2006 HW121 30/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
236592 2006 HB128 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
236593 2006 HD151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236594 2006 JS4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236595 2006 JX4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236596 2006 JN5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236597 2006 JB6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,5 km MPC · JPL
236598 2006 JT7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236599 2006 JZ12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236600 2006 JF16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL