Danh sách tiểu hành tinh/235501–235600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235501 2004 BK103 31/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
235502 2004 BV105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
235503 2004 BL106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235504 2004 BH114 29/01/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
235505 2004 BY115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
235506 2004 BC119 30/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
235507 2004 BO120 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
235508 2004 BG132 17/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235509 2004 BH138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235510 2004 BD146 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235511 2004 BP147 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235512 2004 BM148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235513 2004 BM152 20/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235514 2004 BX152 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235515 2004 BL154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235516 2004 BC158 28/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235517 2004 BU161 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235518 2004 CE2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
235519 2004 CA3 09/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
235520 2004 CC3 09/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235521 2004 CR4 10/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235522 2004 CJ6 10/02/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
235523 2004 CG20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235524 2004 CR21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235525 2004 CJ32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235526 2004 CJ51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
235527 2004 CJ60 11/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
235528 2004 CJ62 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235529 2004 CA63 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235530 2004 CP63 12/02/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
235531 2004 CS67 10/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
235532 2004 CD68 10/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
235533 2004 CJ70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235534 2004 CS70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235535 2004 CU70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235536 2004 CT82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235537 2004 CW94 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235538 2004 CY101 12/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235539 2004 CX105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
235540 2004 CE108 14/02/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
235541 2004 CS112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
235542 2004 DL4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235543 2004 DG15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235544 2004 DH15 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
235545 2004 DR19 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235546 2004 DR26 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235547 2004 DA27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235548 2004 DY28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235549 2004 DV65 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
235550 2004 EW11 11/03/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
235551 2004 EW18 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235552 2004 EC50 12/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
235553 2004 ED63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
235554 2004 EO85 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
235555 2004 EA114 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
235556 2004 FV21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235557 2004 FW26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235558 2004 FD51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
235559 2004 FL92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235560 2004 FU98 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235561 2004 FU158 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235562 2004 GW1 11/04/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
235563 2004 GE12 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
235564 2004 GS17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
235565 2004 GU39 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
235566 2004 GP73 14/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
235567 2004 HK15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
235568 2004 HN33 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
235569 2004 HC53 25/04/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
235570 2004 HW55 24/04/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
235571 2004 JC35 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235572 2004 JN45 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
235573 2004 KB8 21/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235574 2004 KO8 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235575 2004 KP10 22/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235576 2004 LN18 12/06/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
235577 2004 LO28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
235578 2004 MP2 18/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235579 2004 MR2 18/06/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235580 2004 NX27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235581 2004 NB33 10/07/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
235582 2004 NP33 10/07/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
235583 2004 OG7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235584 2004 OY12 16/07/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
235585 2004 PY1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
235586 2004 PG3 03/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
235587 2004 PD8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235588 2004 PF8 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
235589 2004 PC13 07/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
235590 2004 PS16 07/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
235591 2004 PR25 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235592 2004 PQ28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235593 2004 PZ28 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
235594 2004 PX40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235595 2004 PZ44 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235596 2004 PP46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
235597 2004 PJ49 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235598 2004 PB50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235599 2004 PB52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235600 2004 PV55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL