Danh sách tiểu hành tinh/23301–23400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23301 2001 AO16 02/01/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
23302 2001 AB17 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23303 2001 AD17 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23304 2001 AN17 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23305 2001 AH18 02/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23306 Adamfields 2001 AC20 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23307 Alexramek 2001 AG20 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23308 Niyomsatian 2001 AS21 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23309 2001 AX22 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23310 Siriwon 2001 AA25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23311 2001 AM29 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23312 2001 AV41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23313 Supokaivanich 2001 AC42 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23314 2001 AU44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
23315 Navinbrian 2001 BN8 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23316 2001 BZ8 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23317 2001 BP13 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23318 Salvadorsanchez 2001 BT13 20/01/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 18 km MPC · JPL
23319 2001 BR14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
23320 2001 BP15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
23321 2001 BY16 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23322 Duyingsewa 2001 BW24 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23323 Anand 2001 BJ25 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23324 Kwak 2001 BW25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
23325 Arroyo 2001 BK30 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23326 2001 BL30 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23327 Luchernandez 2001 BE31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23328 2001 BM34 20/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23329 Josevega 2001 BP42 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
23330 2001 BP43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23331 Halimzeidan 2001 BY43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23332 2001 BP54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
23333 2059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
23334 2508 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23335 2542 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23336 2579 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23337 2613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
23338 2809 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
23339 3025 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
23340 3092 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
23341 3503 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
23342 4086 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23343 4238 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23344 4612 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23345 4619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
23346 4695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23347 5567 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
23348 6046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
23349 6741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23350 6779 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
23351 6818 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
23352 7585 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23353 9518 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
23354 9547 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
23355 Elephenor 9602 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
23356 1194 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
23357 1285 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
23358 2194 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
23359 2301 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
23360 3101 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
23361 3243 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23362 3248 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
23363 3770 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23364 4060 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
23365 4217 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23366 1043 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
23367 1173 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
23368 1196 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
23369 1295 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23370 1329 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
23371 1364 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
23372 1405 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
23373 2133 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23374 2207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
23375 2234 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
23376 2239 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
23377 3035 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23378 3043 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
23379 3159 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
23380 3197 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23381 3363 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
23382 Epistrophos 4536 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 24 km MPC · JPL
23383 Schedios 5146 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 24 km MPC · JPL
23384 5163 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
23385 5168 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
23386 5179 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
23387 1039 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
23388 1168 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
23389 1181 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
23390 1186 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
23391 2065 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
23392 2416 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
23393 3283 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23394 4340 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23395 5018 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23396 5112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23397 5122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
23398 5124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23399 5132 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
23400 A913 CF 11/02/1913 Mount Hamilton H. D. Curtis 4,2 km MPC · JPL