Danh sách tiểu hành tinh/232601–232700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232601 2003 UZ55 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232602 2003 UX71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232603 2003 UZ71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232604 2003 UK75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
232605 2003 UB76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232606 2003 UH86 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232607 2003 UD92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
232608 2003 US93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232609 2003 UJ96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
232610 2003 UY99 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232611 2003 UQ111 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232612 2003 UL118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
232613 2003 UX118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
232614 2003 UD122 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232615 2003 UJ126 20/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232616 2003 UY134 20/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232617 2003 UY148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
232618 2003 UV150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232619 2003 UO151 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232620 2003 UR153 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
232621 2003 UR163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232622 2003 UJ170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232623 2003 UH171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232624 2003 UK171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232625 2003 UQ177 21/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232626 2003 UO179 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232627 2003 UU189 22/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
232628 2003 UY198 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232629 2003 US201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232630 2003 UH205 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232631 2003 UU211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232632 2003 UY221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232633 2003 UB225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
232634 2003 UO225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232635 2003 UO229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
232636 2003 UY248 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232637 2003 UO250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232638 2003 UU256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232639 2003 UC276 29/10/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
232640 2003 UA293 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
232641 2003 UK296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232642 2003 UQ304 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232643 2003 UX309 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232644 2003 UR355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232645 2003 UG372 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
232646 2003 UV377 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
232647 2003 UT416 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232648 2003 VJ10 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232649 2003 WC1 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
232650 2003 WY4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232651 2003 WG15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232652 2003 WE17 18/11/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232653 2003 WW18 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
232654 2003 WQ19 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232655 2003 WM20 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232656 2003 WM29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232657 2003 WV37 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232658 2003 WR43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232659 2003 WP44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232660 2003 WN46 18/11/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
232661 2003 WU73 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
232662 2003 WH125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232663 2003 WE126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232664 2003 WM140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232665 2003 WA161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232666 2003 WQ163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232667 2003 WV171 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232668 2003 XJ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232669 2003 XV12 14/12/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232670 2003 XN16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232671 2003 XO18 15/12/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232672 2003 XF41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232673 2003 YU32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232674 2003 YF45 21/12/2003 Sandlot Sandlot Obs. 3,5 km MPC · JPL
232675 2003 YB55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232676 2003 YZ58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232677 2003 YG65 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232678 2003 YD77 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
232679 2003 YC99 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
232680 2003 YO115 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
232681 2003 YO116 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
232682 2003 YR119 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232683 2003 YR132 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232684 2003 YN133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232685 2003 YR140 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232686 2003 YR143 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232687 2003 YL151 29/12/2003 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
232688 2003 YQ152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
232689 2003 YN158 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
232690 2003 YJ180 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232691 2004 AR1 13/01/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
232692 2004 AM6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
232693 2004 AU8 14/01/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
232694 2004 AC26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
232695 2004 AU26 13/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232696 2004 BD 16/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232697 2004 BA13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232698 2004 BT13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232699 2004 BS14 16/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232700 2004 BZ14 16/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL