Danh sách tiểu hành tinh/231401–231500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231401 2006 SM273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
231402 2006 TP107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
231403 2006 WR4 22/11/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
231404 2006 WA151 20/11/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
231405 2006 WZ201 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
231406 2006 YH9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
231407 2006 YU10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231408 2007 AO30 09/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231409 2007 BH9 17/01/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
231410 2007 BC76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
231411 2007 CB26 09/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231412 2007 CL41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231413 2007 CT41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
231414 2007 DH40 19/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
231415 2007 DE42 16/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231416 2007 DB49 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231417 2007 DH63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231418 2007 EE12 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231419 2007 EO38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231420 2007 EO50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
231421 2007 EU55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
231422 2007 EG65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231423 2007 EH76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231424 2007 EG79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231425 2007 EF105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231426 2007 EU109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231427 2007 EM112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231428 2007 ET112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231429 2007 ER122 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
231430 2007 EC127 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231431 2007 ES130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
231432 2007 EJ142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231433 2007 EV159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231434 2007 EF180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
231435 2007 EW196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231436 2007 FH2 16/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231437 2007 FG15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231438 2007 FT15 19/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231439 2007 FU23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231440 2007 GB19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231441 2007 GM29 11/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231442 2007 GS32 15/04/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
231443 2007 GH40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231444 2007 GR43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
231445 2007 GF60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231446 Dayao 2007 GE75 10/04/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
231447 2007 HE1 16/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231448 2007 HL46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
231449 2007 HH51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231450 2007 HK58 23/04/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
231451 2007 HL72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231452 2007 HC74 22/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231453 2007 HS82 16/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231454 2007 HK95 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231455 2007 JY8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231456 2007 JC15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
231457 2007 JN31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231458 2007 LN19 14/06/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
231459 2007 LV24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231460 2007 MG7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231461 2007 MC26 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231462 2007 OL7 24/07/2007 Tiki N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
231463 2007 PO 05/08/2007 Wrightwood J. W. Young 6,3 km MPC · JPL
231464 2007 PR4 07/08/2007 Antares ARO 12 km MPC · JPL
231465 2007 PS4 07/08/2007 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
231466 2007 PJ13 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231467 2007 PZ19 09/08/2007 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
231468 2007 PT26 11/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,6 km MPC · JPL
231469 2007 PR34 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
231470 Bedding 2007 RH5 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,0 km MPC · JPL
231471 2007 TP185 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
231472 2007 TX241 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
231473 2007 TL408 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
231474 2007 UX82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
231475 2007 VO3 01/11/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 5,1 km MPC · JPL
231476 2007 VC261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231477 2008 EH149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231478 2008 GB63 05/04/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
231479 2008 HQ45 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
231480 2008 HO61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
231481 2008 JZ25 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231482 2008 KL 26/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
231483 2008 OD18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
231484 2008 OZ18 25/07/2008 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
231485 2008 OA22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231486 Capefearrock 2008 PQ2 03/08/2008 Antares R. Holmes, H. Devore 840 m MPC · JPL
231487 2008 PQ3 03/08/2008 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
231488 2008 PO6 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
231489 2008 PG15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
231490 2008 QO7 25/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
231491 2008 QL17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
231492 2008 QD18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
231493 2008 QT19 29/08/2008 Dauban F. Kugel 13 km MPC · JPL
231494 2008 QL24 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
231495 2008 QJ27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
231496 2008 QU29 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
231497 2008 QU33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
231498 2008 QK38 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
231499 2008 QQ40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231500 2008 QY42 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL