Danh sách tiểu hành tinh/231001–231100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231001 2005 EV5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
231002 2005 ED10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
231003 2005 EJ15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231004 2005 EK21 03/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
231005 2005 EU22 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231006 2005 EE24 03/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
231007 2005 EU33 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
231008 2005 EP36 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
231009 2005 ES40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231010 2005 ET41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231011 2005 EJ47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231012 2005 ED61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231013 2005 EV64 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231014 2005 EF68 07/03/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
231015 2005 EN72 02/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
231016 2005 EQ72 02/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231017 2005 EH80 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
231018 2005 ER85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231019 2005 EP86 04/03/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
231020 2005 EW100 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
231021 2005 EZ101 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
231022 2005 EW131 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
231023 2005 EP138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231024 2005 EM149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
231025 2005 EU152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231026 2005 EN189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
231027 2005 EZ196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
231028 2005 EZ215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
231029 2005 ET221 12/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231030 2005 EQ223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231031 2005 EM225 09/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
231032 2005 EL226 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231033 2005 EH238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231034 2005 EG253 10/03/2005 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
231035 2005 EW253 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231036 2005 EY266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231037 2005 ER275 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231038 2005 EJ279 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
231039 2005 EL280 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231040 Kakaras 2005 EX282 10/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 6,0 km MPC · JPL
231041 2005 EB291 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231042 2005 EF296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
231043 2005 FV6 30/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231044 2005 GG2 01/04/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
231045 2005 GJ4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
231046 2005 GZ29 04/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
231047 2005 GM31 04/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231048 2005 GT34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
231049 2005 GP43 05/04/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
231050 2005 GH47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231051 2005 GW60 08/04/2005 Lulin Observatory Lulin Obs. 5,2 km MPC · JPL
231052 2005 GV68 02/04/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
231053 2005 GT119 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
231054 2005 GN220 05/04/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
231055 2005 GE222 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231056 2005 JG63 03/05/2005 Kitt Peak DLS 890 m MPC · JPL
231057 2005 JG167 12/05/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231058 2005 LJ34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231059 2005 NP7 05/07/2005 Junk Bond D. Healy 890 m MPC · JPL
231060 2005 NM46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
231061 2005 NF67 02/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231062 2005 OY5 28/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231063 2005 OC19 31/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231064 2005 OF19 31/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231065 2005 OG28 30/07/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
231066 2005 OR28 31/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231067 2005 PD1 01/08/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
231068 2005 PQ15 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231069 2005 QN9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231070 2005 QN19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
231071 2005 QG22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231072 2005 QK23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
231073 2005 QD37 25/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
231074 2005 QQ46 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231075 2005 QD50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231076 2005 QJ50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
231077 2005 QS50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231078 2005 QS51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231079 2005 QY70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231080 2005 QN80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231081 2005 QT82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
231082 2005 QK96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231083 2005 QW113 27/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231084 2005 QJ165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
231085 2005 QX170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231086 2005 QA178 31/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231087 2005 QO180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231088 2005 RM8 08/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231089 2005 RZ10 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231090 2005 RJ11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231091 2005 RQ14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231092 2005 RB29 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
231093 2005 RL31 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231094 2005 SO10 26/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231095 2005 SK22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231096 2005 SN23 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231097 2005 SB25 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231098 2005 SW26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231099 2005 SQ31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231100 2005 SF41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL