Danh sách tiểu hành tinh/230001–230100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230001 2000 DP58 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230002 2000 DU59 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230003 2000 DL71 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
230004 2000 DC99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230005 2000 DH99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230006 2000 DO104 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
230007 2000 EO30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230008 2000 EF92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
230009 2000 EY101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
230010 2000 FW23 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230011 2000 FC48 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230012 2000 FC66 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230013 2000 GU44 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
230014 2000 GQ54 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230015 2000 GB72 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
230016 2000 GP112 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230017 2000 GE164 13/04/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
230018 2000 HO7 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230019 2000 HE17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
230020 2000 HM33 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230021 2000 HS78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
230022 2000 HW90 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
230023 2000 JW3 04/05/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
230024 2000 JK6 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230025 2000 JB55 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230026 2000 JJ69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
230027 2000 KR64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230028 2000 KU66 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
230029 2000 KQ81 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
230030 2000 OO55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230031 2000 PG 01/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
230032 2000 QP3 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230033 2000 QK16 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230034 2000 QV26 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230035 2000 QJ34 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230036 2000 QG78 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230037 2000 QG85 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230038 2000 QX129 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230039 2000 QR156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230040 2000 QT162 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230041 2000 QW165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230042 2000 QR212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230043 2000 QO249 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
230044 2000 RJ56 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230045 2000 SZ19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230046 2000 SO30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
230047 2000 SJ40 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230048 2000 ST99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230049 2000 ST105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230050 2000 SU109 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
230051 2000 SZ114 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230052 2000 SP129 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230053 2000 SV133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230054 2000 SY148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230055 2000 SC149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
230056 2000 SS182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
230057 2000 SY182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
230058 2000 SD193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230059 2000 SJ250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230060 2000 SO265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230061 2000 SH288 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
230062 2000 SM310 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230063 2000 SH350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
230064 2000 SN352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
230065 2000 TM48 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230066 2000 TR59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
230067 2000 TG72 01/10/2000 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
230068 2000 UM 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230069 2000 UC30 29/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
230070 2000 UX33 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230071 2000 UH55 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
230072 2000 UD58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230073 2000 UG70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
230074 2000 UE74 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230075 2000 UQ103 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230076 2000 UE111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
230077 2000 VG7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230078 2000 VE51 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230079 2000 WW1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
230080 2000 WE11 20/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,8 km MPC · JPL
230081 2000 WP38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
230082 2000 WO42 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230083 2000 WT53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
230084 2000 WG91 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230085 2000 WX106 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
230086 2000 WR131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
230087 2000 WT132 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230088 2000 WJ140 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230089 2000 WP148 30/11/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
230090 2000 WA157 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230091 2000 XH5 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
230092 2000 XD11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
230093 2000 XG12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
230094 2000 XX30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230095 2000 XJ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230096 2000 XA46 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230097 2000 YU13 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
230098 2000 YL41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230099 2000 YQ42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230100 2000 YF46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL