Danh sách tiểu hành tinh/229301–229400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229301 2005 ED42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229302 2005 EF49 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
229303 2005 EE80 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229304 2005 EX93 08/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229305 2005 EN95 04/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
229306 2005 EQ100 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229307 2005 EH153 08/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
229308 2005 EN158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
229309 2005 EF196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
229310 2005 EL276 08/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229311 2005 EG281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229312 2005 GQ35 02/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229313 2005 GK64 02/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229314 2005 GW94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
229315 2005 GK123 07/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229316 2005 JB69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
229317 2005 MJ12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229318 2005 MH15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229319 2005 ML17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
229320 2005 MZ31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229321 2005 NL2 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
229322 2005 NV11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229323 2005 NL13 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
229324 2005 NV45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
229325 2005 NL60 09/07/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
229326 2005 NM60 09/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229327 2005 NR74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229328 2005 NT95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229329 2005 NZ98 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
229330 2005 OS 17/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229331 2005 OS12 29/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
229332 2005 OH27 30/07/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
229333 2005 QC2 22/08/2005 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
229334 2005 QV4 24/08/2005 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
229335 2005 QY9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
229336 2005 QW10 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229337 2005 QP12 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229338 2005 QS14 25/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
229339 2005 QM15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229340 2005 QQ21 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
229341 2005 QK29 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229342 2005 QM32 24/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
229343 2005 QG33 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
229344 2005 QH38 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229345 2005 QJ45 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
229346 2005 QF49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
229347 2005 QC50 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229348 2005 QH51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229349 2005 QR52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229350 2005 QV52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
229351 2005 QE55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229352 2005 QB57 29/08/2005 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
229353 2005 QN65 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
229354 2005 QX67 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
229355 2005 QU74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229356 2005 QA84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229357 2005 QW87 28/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
229358 2005 QS99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229359 2005 QX104 27/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
229360 2005 QE106 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
229361 2005 QU106 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
229362 2005 QW112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229363 2005 QY156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
229364 2005 QY170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229365 2005 QK171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
229366 2005 QE180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229367 2005 QM188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229368 2005 RC3 05/09/2005 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
229369 2005 RF5 03/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229370 2005 RZ7 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229371 2005 RS8 08/09/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
229372 2005 RM9 03/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
229373 2005 RG11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229374 2005 RM11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
229375 2005 RG25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229376 2005 SP 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
229377 2005 SJ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229378 2005 SN8 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229379 2005 SZ9 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229380 2005 SX10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229381 2005 SR14 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229382 2005 SE50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229383 2005 SV52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229384 2005 SB60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229385 2005 SV61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229386 2005 SL68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229387 2005 SG70 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229388 2005 SU70 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
229389 2005 SY79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229390 2005 SH88 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229391 2005 SA91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229392 2005 SA103 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229393 2005 SW117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229394 2005 SF123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
229395 2005 SK124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229396 2005 SA129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229397 2005 SM134 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229398 2005 SL140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229399 2005 SP149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229400 2005 SW149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL