Danh sách tiểu hành tinh/228601–228700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228601 2002 AR163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228602 2002 AH164 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228603 2002 AB177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228604 2002 AC178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228605 2002 AS187 08/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
228606 2002 BU2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228607 2002 BH5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
228608 2002 BT5 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228609 2002 B18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228610 2002 BO19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228611 2002 BC24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228612 2002 BZ31 26/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228613 2002 CY5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
228614 2002 CV30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228615 2002 CH35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228616 2002 CR35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228617 2002 CS39 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228618 2002 CC49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
228619 2002 CE73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228620 2002 CA75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228621 2002 CT82 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228622 2002 CR97 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228623 2002 CO102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228624 2002 CD106 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228625 2002 CB126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228626 2002 CP142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228627 2002 CB158 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228628 2002 CS185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228629 2002 CH215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228630 2002 CR227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228631 2002 CB234 12/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
228632 2002 CQ251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228633 2002 CS255 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
228634 2002 CU255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228635 2002 CZ272 08/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
228636 2002 CK273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228637 2002 CH285 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228638 2002 CV302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228639 2002 CA309 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228640 2002 EU15 06/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228641 2002 ET19 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228642 2002 EK24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228643 2002 EP33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
228644 2002 EY33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228645 2002 EW43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228646 2002 EA53 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228647 2002 EJ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228648 2002 EQ75 14/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
228649 2002 EQ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228650 2002 EU92 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228651 2002 EQ101 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228652 2002 EP120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228653 2002 EZ129 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
228654 2002 EQ146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
228655 2002 FS25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228656 2002 FE31 20/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
228657 2002 FD36 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228658 2002 GP2 04/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
228659 2002 GZ3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228660 2002 GP11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
228661 2002 GJ22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
228662 2002 GA37 02/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
228663 2002 GU71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
228664 2002 GM76 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228665 2002 GX114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228666 2002 GG131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228667 2002 GK144 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
228668 2002 JF5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
228669 2002 JT10 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228670 2002 JY21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
228671 2002 JX59 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
228672 2002 JP61 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228673 2002 JR75 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228674 2002 JZ80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228675 2002 JT86 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228676 2002 JK91 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228677 2002 JW118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
228678 2002 JW122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228679 2002 KH14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
228680 2002 KX15 18/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228681 2002 LX6 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228682 2002 LR50 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228683 2002 NJ24 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
228684 2002 NK55 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
228685 2002 ND61 15/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
228686 2002 NZ64 02/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
228687 2002 OA8 18/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228688 2002 OF10 21/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
228689 2002 OR16 18/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
228690 2002 OE28 18/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228691 2002 OR28 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228692 2002 PL12 05/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
228693 2002 PN17 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
228694 2002 PE92 14/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
228695 2002 PU92 14/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
228696 2002 PX95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228697 2002 PP170 11/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
228698 2002 PF187 11/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
228699 2002 PX187 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228700 2002 QH44 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL