Danh sách tiểu hành tinh/227501–227600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227501 2005 XK79 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227502 2005 XQ83 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
227503 2005 XR84 10/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
227504 2005 XK104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
227505 2005 XW105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
227506 2005 XQ106 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
227507 2005 XU114 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
227508 2005 YS2 21/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227509 2005 YM7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227510 2005 YV10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227511 2005 YN13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227512 2005 YE21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227513 2005 YR30 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227514 2005 YS32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227515 2005 YC34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227516 2005 YQ34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227517 2005 YN36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227518 2005 YS39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227519 2005 YV39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227520 2005 YY40 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227521 2005 YE42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227522 2005 YD46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227523 2005 YZ54 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227524 2005 YF56 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
227525 2005 YU57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227526 2005 YM59 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227527 2005 YX59 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227528 2005 YR60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227529 2005 YV61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227530 2005 YZ69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227531 2005 YS73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227532 2005 YD76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227533 2005 YH84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227534 2005 YK84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227535 2005 YF90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227536 2005 YB91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
227537 2005 YP91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227538 2005 YJ94 27/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
227539 2005 YN96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227540 2005 YL102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227541 2005 YR113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227542 2005 YN115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227543 2005 YP120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227544 2005 YZ124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227545 2005 YZ128 25/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
227546 2005 YQ135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227547 2005 YS136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227548 2005 YL138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227549 2005 YT144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227550 2005 YD150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227551 2005 YL157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227552 2005 YK167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227553 2005 YX167 28/12/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
227554 2005 YK170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227555 2005 YH174 29/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
227556 2005 YB176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227557 2005 YN178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227558 2005 YQ182 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
227559 2005 YW184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227560 2005 YE185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227561 2005 YX189 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
227562 2005 YM190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227563 2005 YP190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227564 2005 YV192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227565 2005 YN193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227566 2005 YQ199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227567 2005 YY200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227568 2005 YL205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227569 2005 YT206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227570 2005 YH210 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
227571 2005 YW214 30/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227572 2005 YT217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227573 2005 YO221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227574 2005 YR223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227575 2005 YP229 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227576 2005 YZ231 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227577 2005 YO240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227578 2005 YJ252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227579 2005 YB260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227580 2005 YT273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227581 2005 YH275 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227582 2005 YY277 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227583 2006 AU2 05/01/2006 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
227584 2006 AE4 07/01/2006 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
227585 2006 AT5 02/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
227586 2006 AC9 02/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
227587 2006 AC18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227588 2006 AH18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
227589 2006 AA20 05/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227590 2006 AB23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227591 2006 AR23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227592 2006 AO27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227593 2006 AG29 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227594 2006 AB32 05/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
227595 2006 AX37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227596 2006 AV41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227597 2006 AF42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227598 2006 AU42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227599 2006 AZ48 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227600 2006 AU52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL