Danh sách tiểu hành tinh/227401–227500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227401 2005 UM403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227402 2005 UF411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227403 2005 UA432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227404 2005 UE433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227405 2005 UT441 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227406 2005 UJ445 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227407 2005 UN446 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227408 2005 UZ448 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227409 2005 UA451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227410 2005 UN457 31/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
227411 2005 UR459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227412 2005 UG476 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
227413 2005 UK497 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
227414 2005 US501 27/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
227415 2005 US508 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227416 2005 UD509 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227417 2005 UK513 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
227418 2005 UJ517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
227419 2005 VQ4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,0 km MPC · JPL
227420 2005 VP26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227421 2005 VJ32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227422 2005 VN34 03/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
227423 2005 VC42 03/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
227424 2005 VR58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227425 2005 VR66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227426 2005 VB70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227427 2005 VX78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
227428 2005 VC81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227429 2005 VQ81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227430 2005 VX98 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
227431 2005 VF109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227432 2005 VN115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227433 2005 VF122 01/11/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
227434 2005 VV123 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227435 2005 WQ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227436 2005 WF20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227437 2005 WB22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227438 2005 WN26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227439 2005 WM29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227440 2005 WN30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227441 2005 WC31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227442 2005 WN33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
227443 2005 WW37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227444 2005 WS38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227445 2005 WR45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227446 2005 WF47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227447 2005 WF48 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227448 2005 WL53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227449 2005 WC54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227450 2005 WA62 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227451 2005 WA68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227452 2005 WN73 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227453 2005 WR74 28/11/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
227454 2005 WJ99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227455 2005 WO99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227456 2005 WS99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227457 2005 WQ101 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227458 2005 WB103 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227459 2005 WV103 28/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227460 2005 WF104 28/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227461 2005 WF113 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227462 2005 WX115 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
227463 2005 WF117 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
227464 2005 WK120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227465 2005 WR120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227466 2005 WO121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227467 2005 WH134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227468 2005 WJ135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227469 2005 WQ142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
227470 2005 WU147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227471 2005 WO160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227472 2005 WF162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227473 2005 WO166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227474 2005 WZ167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227475 2005 WY174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227476 2005 WA177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227477 2005 WV185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
227478 2005 WY188 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
227479 2005 WE190 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
227480 2005 WP192 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
227481 2005 WT194 29/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
227482 2005 WG202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227483 2005 XO 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
227484 2005 XB3 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
227485 2005 XF13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227486 2005 XQ17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227487 2005 XD19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227488 2005 XN25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
227489 2005 XS28 01/12/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
227490 2005 XO34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227491 2005 XW48 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
227492 2005 XR50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227493 2005 XF56 05/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
227494 2005 XL67 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
227495 2005 XT71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227496 2005 XW72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227497 2005 XF75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227498 2005 XJ76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227499 2005 XV76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227500 2005 XE78 02/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL