Danh sách tiểu hành tinh/226901–227000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226901 2004 TL165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226902 2004 TD168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226903 2004 TS168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226904 2004 TY173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226905 2004 TN185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226906 2004 TG190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226907 2004 TG192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226908 2004 TJ192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226909 2004 TC196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226910 2004 TF196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226911 2004 TF198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226912 2004 TG200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226913 2004 TN201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
226914 2004 TC202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226915 2004 TZ205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226916 2004 TF207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226917 2004 TH208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226918 2004 TP208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226919 2004 TS209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226920 2004 TT221 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226921 2004 TO224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226922 2004 TC239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226923 2004 TT240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226924 2004 TL245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226925 2004 TN251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226926 2004 TF253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226927 2004 TU273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226928 2004 TB276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226929 2004 TG279 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226930 2004 TK279 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226931 2004 TT280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226932 2004 TK282 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
226933 2004 TV286 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226934 2004 TC292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226935 2004 TV292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226936 2004 TG299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
226937 2004 TH300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226938 2004 TO309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226939 2004 TO310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226940 2004 TV317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226941 2004 TQ329 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226942 2004 TS333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226943 2004 TV335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226944 2004 TZ344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226945 2004 TK355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226946 2004 TN355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226947 2004 TU358 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226948 2004 TU366 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226949 2004 TU367 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
226950 2004 UJ4 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226951 2004 VC13 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226952 2004 VX19 04/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
226953 2004 VQ38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226954 2004 VR40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226955 2004 VY40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226956 2004 VS43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
226957 2004 VC52 04/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
226958 2004 VQ55 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226959 2004 VX64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
226960 2004 VX71 11/11/2004 Jornada D. S. Dixon 3,2 km MPC · JPL
226961 2004 VO72 09/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
226962 2004 VY73 12/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
226963 2004 VX80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226964 2004 VC83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226965 2004 VE88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226966 2004 VM94 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226967 2004 VF96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226968 2004 VV101 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,8 km MPC · JPL
226969 2004 VB107 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,4 km MPC · JPL
226970 2004 VS111 03/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
226971 2004 VH112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226972 2004 WV1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
226973 2004 WZ5 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226974 2004 XW13 09/12/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
226975 2004 XM16 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226976 2004 XO17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226977 2004 XE19 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
226978 2004 XB20 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
226979 2004 XG22 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226980 2004 XB23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226981 2004 XJ27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226982 2004 XN28 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
226983 2004 XF31 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226984 2004 XS31 09/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
226985 2004 XR35 02/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,2 km MPC · JPL
226986 2004 XC40 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226987 2004 XE44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
226988 2004 XW48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
226989 2004 XU54 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226990 2004 XC59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
226991 2004 XL61 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226992 2004 XG64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
226993 2004 XF70 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
226994 2004 XZ70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
226995 2004 XL74 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226996 2004 XS74 09/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
226997 2004 XA77 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
226998 2004 XW78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226999 2004 XZ78 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
227000 2004 XN79 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also