Danh sách tiểu hành tinh/225101–225200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225101 2008 DS35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225102 2008 DD39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
225103 2008 DL40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225104 2008 DZ66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225105 2008 DX67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
225106 2008 DN68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225107 2008 DD69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225108 2008 DQ69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225109 2008 DC76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225110 2008 DP82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225111 2008 ED 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
225112 2008 EH4 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225113 2008 EL9 09/03/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
225114 2008 EY14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225115 2008 EY41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225116 2008 EE45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
225117 2008 EX45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225118 2008 EF76 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225119 2008 EV77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
225120 2008 EE82 05/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225121 2008 ES100 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
225122 2008 EK123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
225123 2008 EV131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225124 2008 EZ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
225125 2008 EP137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
225126 2008 EE149 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225127 2008 FP10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225128 2008 FH40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
225129 2008 FR55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
225130 2008 FK59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225131 2008 FF67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225132 2008 FC68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225133 2008 FK69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
225134 2008 FJ70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225135 2008 FC79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225136 2008 FT94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225137 2008 FW94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225138 2008 FT98 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
225139 2008 FY99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
225140 2008 FC101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225141 2008 FX102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225142 2008 FE107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
225143 2008 FW123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
225144 2008 FT128 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
225145 2008 GC 01/04/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
225146 2008 GQ1 02/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
225147 2008 GQ8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225148 2008 GC23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
225149 2008 GV23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225150 2008 GR46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225151 2008 GN47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225152 2008 GB52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225153 2008 GK64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225154 2008 GK65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225155 2008 GO65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
225156 2008 GG67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225157 2008 GP69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
225158 2008 GP77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225159 2008 GF83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
225160 2008 GL96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225161 2008 GS97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
225162 2008 GY99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225163 2008 GH102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225164 2008 GC114 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225165 2008 GZ117 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225166 2008 GF119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225167 2008 GR121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
225168 2008 GN129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
225169 2008 GK130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
225170 2008 GA141 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225171 2008 HC1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225172 2008 HC3 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
225173 2008 HW3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
225174 2008 HO5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
225175 2008 HG11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225176 2008 HV18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225177 2008 HP32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
225178 2008 HL33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225179 2008 HF35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225180 2008 HN38 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225181 2008 HB39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
225182 2008 HU45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
225183 2008 HO46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225184 2008 HX54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
225185 2008 HC56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
225186 2008 HQ58 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225187 2008 HM60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
225188 2008 HG61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225189 2008 HG62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225190 2008 HG63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225191 2008 JZ1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225192 2008 JX5 01/05/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
225193 2008 JC12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225194 2008 JO12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
225195 2008 JY13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
225196 2008 JK17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
225197 2008 JW18 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
225198 2008 JR25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225199 2008 JK28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225200 2008 JT34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL