Danh sách tiểu hành tinh/224501–224600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224501 2005 WP27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224502 2005 WD28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224503 2005 WF28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224504 2005 WQ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224505 2005 WQ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224506 2005 WA32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224507 2005 WJ35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224508 2005 WL37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224509 2005 WU37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224510 2005 WW41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224511 2005 WE43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224512 2005 WT47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224513 2005 WS48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224514 2005 WK67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224515 2005 WT70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224516 2005 WD71 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
224517 2005 WG71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224518 2005 WT71 21/11/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
224519 2005 WH72 25/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224520 2005 WO72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224521 2005 WY72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
224522 2005 WS74 28/11/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224523 2005 WG77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224524 2005 WQ80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224525 2005 WU83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224526 2005 WC89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224527 2005 WC90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224528 2005 WS91 28/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
224529 2005 WP99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224530 2005 WJ101 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224531 2005 WF105 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224532 2005 WH105 29/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224533 2005 WS105 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224534 2005 WV110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224535 2005 WH114 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
224536 2005 WQ116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224537 2005 WK119 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224538 2005 WB120 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224539 2005 WN120 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
224540 2005 WX120 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
224541 2005 WQ123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224542 2005 WA131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224543 2005 WJ132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
224544 2005 WD134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224545 2005 WM134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
224546 2005 WE141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224547 2005 WY147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
224548 2005 WZ147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
224549 2005 WV148 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
224550 2005 WW148 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224551 2005 WF149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224552 2005 WH150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224553 2005 WE151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224554 2005 WB152 28/11/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
224555 2005 WO156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
224556 2005 WU156 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224557 2005 WL158 26/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224558 2005 WC176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
224559 2005 WU178 21/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
224560 2005 WE179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
224561 2005 WH181 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224562 2005 WB187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224563 2005 WC189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224564 2005 WM190 20/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
224565 2005 WK191 22/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
224566 2005 WA192 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
224567 2005 WT195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
224568 2005 WX208 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
224569 2005 XA2 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
224570 2005 XY2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224571 2005 XE6 01/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
224572 2005 XO6 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224573 2005 XQ8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224574 2005 XM18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224575 2005 XP22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224576 2005 XJ25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
224577 2005 XG26 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
224578 2005 XY27 01/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224579 2005 XP28 01/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
224580 2005 XR29 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224581 2005 XE38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224582 2005 XY48 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224583 2005 XF59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224584 2005 XE61 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
224585 2005 XE63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224586 2005 XD64 06/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224587 2005 XQ65 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224588 2005 XB66 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
224589 2005 XF70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224590 2005 XO74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224591 2005 XG103 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
224592 Carnac 2005 YJ4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,9 km MPC · JPL
224593 2005 YR7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224594 2005 YB8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224595 2005 YC8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224596 2005 YF15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224597 2005 YX15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224598 2005 YJ22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224599 2005 YE24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224600 2005 YY27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL