Danh sách tiểu hành tinh/224601–224700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224601 2005 YD32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224602 2005 YJ40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224603 2005 YT42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224604 2005 YR44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
224605 2005 YU44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224606 2005 YR46 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
224607 2005 YG48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224608 2005 YV49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224609 2005 YS59 22/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
224610 2005 YR62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224611 2005 YV63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224612 2005 YL67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224613 2005 YR68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224614 2005 YD69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224615 2005 YW69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224616 2005 YG70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224617 Micromégas 2005 YZ70 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,9 km MPC · JPL
224618 2005 YB75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224619 2005 YY86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224620 2005 YK98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224621 2005 YL98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224622 2005 YL100 28/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
224623 2005 YO101 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224624 2005 YR103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224625 2005 YX108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224626 2005 YV113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224627 2005 YB123 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
224628 2005 YF141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224629 2005 YN141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224630 2005 YF152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224631 2005 YG155 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
224632 2005 YM156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224633 2005 YS162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224634 2005 YD163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224635 2005 YW164 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
224636 2005 YE166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224637 2005 YG166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224638 2005 YZ172 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
224639 2005 YA174 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224640 2005 YB174 27/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224641 2005 YN175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224642 2005 YK190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224643 2005 YK192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224644 2005 YM196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224645 2005 YZ201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224646 2005 YQ208 21/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
224647 2005 YC210 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224648 2005 YS217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224649 2005 YT225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224650 2005 YF235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224651 2005 YG251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224652 2005 YJ253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
224653 2005 YO266 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
224654 2005 YQ274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224655 2005 YR280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224656 2005 YG282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
224657 2005 YW282 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224658 2005 YM287 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
224659 2006 AR 03/01/2006 Desert Moon B. L. Stevens 2,5 km MPC · JPL
224660 2006 AY 03/01/2006 Marly Naef Obs. 3,2 km MPC · JPL
224661 2006 AV5 02/01/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
224662 2006 AF7 05/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
224663 2006 AJ7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224664 2006 AJ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224665 2006 AV15 02/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
224666 2006 AV18 05/01/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
224667 2006 AV26 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224668 2006 AD27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224669 2006 AA32 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224670 2006 AB42 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224671 2006 AM44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224672 2006 AY45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224673 2006 AF49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224674 2006 AS55 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224675 2006 AV56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224676 2006 AD58 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224677 2006 AW58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224678 2006 AZ58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
224679 2006 AL67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224680 2006 AC71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224681 2006 AR71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224682 2006 AX71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224683 2006 AP80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224684 2006 AU83 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
224685 2006 AU86 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
224686 2006 AH90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224687 2006 AQ91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224688 2006 AQ96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
224689 2006 AC100 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224690 2006 BV10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224691 2006 BL12 21/01/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
224692 2006 BK22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224693 Morganfreeman 2006 BO26 21/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
224694 2006 BM27 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224695 2006 BD30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224696 2006 BH31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224697 2006 BT32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224698 2006 BB33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224699 2006 BN33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224700 2006 BO54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL