Danh sách tiểu hành tinh/224401–224500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224401 2005 UP279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224402 2005 UH294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224403 2005 UF305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224404 2005 UZ310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224405 2005 UP312 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224406 2005 UM314 28/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224407 2005 UC316 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224408 2005 UT322 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224409 2005 UR323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224410 2005 UB333 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
224411 2005 UX333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224412 2005 UB334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224413 2005 UJ345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224414 2005 UJ348 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224415 2005 UB349 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
224416 2005 UY355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224417 2005 UL358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224418 2005 UC360 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
224419 2005 UA389 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224420 2005 UA396 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224421 2005 UD397 27/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224422 2005 UT398 30/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224423 2005 UA403 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224424 2005 UC404 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224425 2005 UD412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224426 2005 UJ416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224427 2005 US416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224428 2005 UC418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224429 2005 UL433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224430 2005 UV443 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
224431 2005 US445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224432 2005 UH456 30/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224433 2005 UV461 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224434 2005 UJ465 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224435 2005 UK472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224436 2005 UQ472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224437 2005 UZ472 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224438 2005 UU477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224439 2005 UK478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224440 2005 UV483 22/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224441 2005 UO484 22/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224442 2005 UB488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224443 2005 UT492 25/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224444 2005 UY494 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224445 2005 UY497 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
224446 2005 UV510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224447 2005 UP513 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224448 2005 UE516 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224449 2005 VG6 08/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224450 2005 VW9 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
224451 2005 VN15 01/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
224452 2005 VC17 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
224453 2005 VY24 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224454 2005 VJ25 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224455 2005 VR27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224456 2005 VA28 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
224457 2005 VU30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224458 2005 VT34 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224459 2005 VM37 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224460 2005 VU37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224461 2005 VY39 04/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224462 2005 VT41 01/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224463 2005 VW41 02/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
224464 2005 VP43 01/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224465 2005 VE44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
224466 2005 VH52 03/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224467 2005 VL54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224468 2005 VE55 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224469 2005 VX55 04/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224470 2005 VA56 04/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224471 2005 VS62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224472 2005 VQ69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224473 2005 VU71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224474 2005 VL73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
224475 2005 VT73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224476 2005 VT74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224477 2005 VU74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224478 2005 VN75 01/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224479 2005 VA83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224480 2005 VH86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224481 2005 VZ86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
224482 2005 VN91 06/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
224483 2005 VQ98 10/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224484 2005 VB100 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224485 2005 VP106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224486 2005 VW116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224487 2005 VZ123 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224488 2005 WQ1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224489 2005 WT2 19/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224490 2005 WK3 20/11/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
224491 2005 WB7 21/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224492 2005 WQ7 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 4,6 km MPC · JPL
224493 2005 WS7 21/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224494 2005 WN9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224495 2005 WT16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224496 2005 WU17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224497 2005 WL20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224498 2005 WA21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224499 2005 WZ21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224500 2005 WB24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL