Danh sách tiểu hành tinh/224201–224300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224201 2005 RL28 12/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
224202 2005 RD29 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
224203 2005 RV39 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
224204 2005 RP44 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
224205 2005 RL48 05/09/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
224206 Pietchisson 2005 SY 21/09/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
224207 2005 ST12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224208 2005 SG16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224209 2005 SR16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224210 2005 SQ20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224211 2005 SX21 28/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,6 km MPC · JPL
224212 2005 SJ23 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224213 2005 ST23 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224214 2005 SS32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224215 2005 SV32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224216 2005 SY35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224217 2005 SQ36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224218 2005 SY37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224219 2005 SQ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224220 2005 SL46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224221 2005 SL52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224222 2005 ST52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224223 2005 SJ53 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224224 2005 SZ54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224225 2005 SY59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224226 2005 SA61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224227 2005 SJ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224228 2005 SM65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224229 2005 SH66 26/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224230 2005 SO69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224231 2005 SM72 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
224232 2005 SK80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224233 2005 SL84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224234 2005 SO86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
224235 2005 SY89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224236 2005 SA94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
224237 2005 SB99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
224238 2005 SW105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224239 2005 SU107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224240 2005 SY110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224241 2005 SX116 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
224242 2005 SR119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224243 2005 ST126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224244 2005 SY126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224245 2005 SN129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224246 2005 SJ155 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224247 2005 SV165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224248 2005 SM172 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
224249 2005 SD185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224250 2005 SP191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224251 2005 SQ191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
224252 2005 SG193 29/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224253 2005 SK194 29/09/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
224254 2005 SP198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224255 2005 SV213 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224256 2005 SB217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224257 2005 SR224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224258 2005 SK225 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
224259 2005 SE246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224260 2005 SD247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224261 2005 SR248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224262 2005 SE250 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224263 2005 SY253 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224264 2005 SH254 22/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224265 2005 SO255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224266 2005 SH266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224267 2005 SP279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224268 2005 ST281 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224269 2005 TV 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224270 2005 TP30 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224271 2005 TT37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224272 2005 TD43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224273 2005 TW43 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224274 2005 TK51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
224275 2005 TU51 12/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
224276 2005 TC52 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224277 2005 TU52 14/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
224278 2005 TH53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
224279 2005 TL56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224280 2005 TZ56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224281 2005 TT62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224282 2005 TH69 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224283 2005 TU71 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224284 2005 TZ77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224285 2005 TT82 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
224286 2005 TW94 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
224287 2005 TE98 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224288 2005 TD100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224289 2005 TA101 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224290 2005 TM107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224291 2005 TU109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224292 2005 TC126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224293 2005 TU126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224294 2005 TW126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224295 2005 TG127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224296 2005 TC142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224297 2005 TG152 11/10/2005 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
224298 2005 TV160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224299 2005 TA171 08/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
224300 2005 TR182 05/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL