Danh sách tiểu hành tinh/221401–221500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221401 2005 YO68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221402 2005 YW71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221403 2005 YV79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221404 2005 YE82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221405 2005 YW91 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221406 2005 YK97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221407 2005 YK106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221408 2005 YZ120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
221409 2005 YF122 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221410 2005 YL122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221411 2005 YB124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221412 2005 YG124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221413 2005 YZ130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221414 2005 YN134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
221415 2005 YA138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221416 2005 YJ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221417 2005 YA144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221418 2005 YJ164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221419 2005 YC172 22/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
221420 2005 YE172 22/12/2005 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
221421 2005 YS173 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
221422 2005 YT173 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
221423 2005 YF177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221424 2005 YV195 31/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
221425 2005 YA196 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
221426 2005 YZ207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221427 2005 YD216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221428 2005 YD221 25/12/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
221429 2005 YD223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221430 2005 YF230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221431 2005 YZ234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221432 2005 YV237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221433 2005 YY271 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221434 2005 YL273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221435 2006 AL6 04/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
221436 2006 AH7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
221437 2006 AQ15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
221438 2006 AK18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221439 2006 AC21 05/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
221440 2006 AE21 05/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221441 2006 AC22 05/01/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
221442 2006 AH34 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221443 2006 AJ38 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
221444 2006 AT38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
221445 2006 AM63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221446 2006 AJ72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221447 2006 AJ75 02/01/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221448 2006 AP81 04/01/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
221449 2006 AB87 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
221450 2006 AG100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
221451 2006 BC1 19/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221452 2006 BN1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221453 2006 BP2 20/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
221454 2006 BW8 23/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
221455 2006 BC10 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch APO · 470 m MPC · JPL
221456 2006 BA13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221457 2006 BD46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221458 2006 BD57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221459 2006 BD66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221460 2006 BN66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221461 2006 BG78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221462 2006 BZ82 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
221463 2006 BL86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221464 2006 BP87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221465 Rapa Nui 221465|Rapa Nui}} 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 5,3 km MPC · JPL
221466 2006 BG118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221467 2006 BX124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221468 2006 BJ135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221469 2006 BW141 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
221470 2006 BS143 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
221471 2006 BH147 30/01/2006 Jarnac Jarnac Obs. 4,4 km MPC · JPL
221472 2006 BX148 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221473 2006 BY152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221474 2006 BP157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221475 2006 BK183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
221476 2006 BO191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221477 2006 BD220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
221478 2006 BC234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221479 2006 BW247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221480 2006 BN250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221481 2006 BN252 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221482 2006 BT253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221483 2006 BD264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221484 2006 BB265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221485 2006 BX268 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
221486 2006 BB271 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
221487 2006 BT279 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221488 2006 CB 01/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
221489 2006 CP9 04/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
221490 2006 CO13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221491 2006 CX21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221492 2006 CQ22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221493 2006 CC41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
221494 2006 CJ48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221495 2006 CK56 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221496 2006 CV61 03/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221497 2006 DW3 20/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
221498 2006 DH4 20/02/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
221499 2006 DL21 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
221500 2006 DU23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL