Danh sách tiểu hành tinh/221301–221400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221301 2005 UZ494 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
221302 2005 UK500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
221303 2005 UQ501 27/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221304 2005 UJ509 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
221305 2005 UF516 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221306 2005 US521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
221307 2005 UA527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221308 2005 VX 03/11/2005 Cordell–Lorenz E. S. Beeson 2,1 km MPC · JPL
221309 2005 VK5 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
221310 2005 VZ15 02/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221311 2005 VW16 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221312 2005 VE17 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221313 2005 VN26 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
221314 2005 VB42 03/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221315 2005 VM42 03/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
221316 2005 VW50 03/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221317 2005 VT51 03/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
221318 2005 VF53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221319 2005 VG61 05/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
221320 2005 VG77 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221321 2005 VD86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
221322 2005 VG98 07/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221323 2005 VO98 10/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
221324 2005 VC102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
221325 2005 VK102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221326 2005 VK106 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
221327 2005 VY109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221328 2005 VV117 12/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221329 2005 VM120 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
221330 2005 VO124 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221331 2005 VG131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
221332 2005 WB2 22/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
221333 2005 WL2 22/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
221334 2005 WX2 20/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
221335 2005 WK7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221336 2005 WE8 22/11/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221337 2005 WG13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221338 2005 WP15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221339 2005 WO25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221340 2005 WU33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221341 2005 WQ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221342 2005 WS58 26/11/2005 Marly Naef Obs. 4,4 km MPC · JPL
221343 2005 WT58 26/11/2005 Marly Naef Obs. 3,5 km MPC · JPL
221344 2005 WS70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221345 2005 WE81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221346 2005 WG85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
221347 2005 WZ85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221348 2005 WN89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221349 2005 WJ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221350 2005 WQ103 26/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221351 2005 WN108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221352 2005 WU110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221353 2005 WL114 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
221354 2005 WR118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221355 2005 WS119 28/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
221356 2005 WM129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221357 2005 WL133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221358 2005 WN140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
221359 2005 WM148 26/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
221360 2005 WZ151 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221361 2005 WQ154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221362 2005 WC158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
221363 2005 WC159 28/11/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
221364 2005 WR159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221365 2005 WD161 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221366 2005 WH164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221367 2005 WF167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221368 2005 WO182 26/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221369 2005 WB183 28/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
221370 2005 WK195 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221371 2005 XU 02/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
221372 2005 XN6 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
221373 2005 XV6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221374 2005 XH54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221375 2005 XF55 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
221376 2005 XL56 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221377 2005 XD62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221378 2005 XZ66 04/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
221379 2005 XY81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221380 2005 XV84 10/12/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
221381 2005 XD88 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
221382 2005 YE2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221383 2005 YP10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221384 2005 YA16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221385 2005 YS17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221386 2005 YE23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221387 2005 YO27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221388 2005 YB34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221389 2005 YF34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221390 2005 YS34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221391 2005 YX35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221392 2005 YF39 22/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
221393 2005 YZ42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
221394 2005 YS51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221395 2005 YK55 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
221396 2005 YJ56 22/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
221397 2005 YQ56 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221398 2005 YL58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221399 2005 YN63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221400 2005 YX67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL