Danh sách tiểu hành tinh/221201–221300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221201 2005 UY56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
221202 2005 UR61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221203 2005 UT65 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
221204 2005 UH67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221205 2005 UE70 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221206 2005 UO72 23/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221207 2005 UD74 23/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
221208 2005 UX76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
221209 2005 UZ76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
221210 2005 UJ79 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
221211 2005 UC80 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221212 2005 UE80 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
221213 2005 UH81 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221214 2005 UQ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221215 2005 UA88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221216 2005 UM91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221217 2005 UJ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221218 2005 UK96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221219 2005 UK101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221220 2005 UF111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221221 2005 UR114 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221222 2005 UH125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221223 2005 UK127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221224 2005 UA128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221225 2005 UN132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
221226 2005 UQ138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221227 2005 UA148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221228 2005 UL156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221229 2005 UA158 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
221230 Sanaloria 2005 US158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
221231 2005 UP160 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
221232 2005 UZ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221233 2005 UT177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221234 2005 UG178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221235 2005 UG182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221236 2005 US190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221237 2005 UT190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221238 2005 UQ200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221239 2005 UZ203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221240 2005 UT214 27/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
221241 2005 UK215 27/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
221242 2005 UQ216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221243 2005 UF221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221244 2005 UB227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221245 2005 UC238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221246 2005 UK240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221247 2005 UT245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221248 2005 UN251 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221249 2005 UE252 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221250 2005 UY253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221251 2005 UJ257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221252 2005 UL257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221253 2005 UG267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221254 2005 UJ274 25/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
221255 2005 UJ275 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221256 2005 UG282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221257 2005 UY284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221258 2005 UJ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221259 2005 UM299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221260 2005 UB303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221261 2005 UW303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221262 2005 UY305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221263 2005 UT308 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221264 2005 UX308 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221265 2005 UQ309 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221266 2005 UW310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221267 2005 US313 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
221268 2005 UT317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221269 2005 UL320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221270 2005 UN321 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221271 2005 UY322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221272 2005 UL324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221273 2005 UH334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
221274 2005 UH335 30/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
221275 2005 UD340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221276 2005 UQ340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221277 2005 US340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221278 2005 UO343 31/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
221279 2005 UU348 23/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
221280 2005 UZ348 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221281 2005 US351 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221282 2005 UP353 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221283 2005 UB354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221284 2005 UW355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221285 2005 UZ357 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221286 2005 UJ374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221287 2005 UM379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221288 2005 UF383 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221289 2005 UO386 30/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221290 2005 UQ439 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221291 2005 UF440 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221292 2005 UK449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
221293 2005 UL449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
221294 2005 UX449 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221295 2005 UB460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221296 2005 UT479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221297 2005 UG482 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221298 2005 UA487 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221299 2005 UD491 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221300 2005 UJ493 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL