Danh sách tiểu hành tinh/220901–221000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220901 2004 YX12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
220902 2004 YH33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220903 2005 AD2 06/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
220904 2005 AJ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
220905 2005 AZ30 11/01/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
220906 2005 BC7 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220907 2005 CB59 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220908 2005 CL59 02/02/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
220909 2005 EO1 02/03/2005 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
220910 2005 EK131 09/03/2005 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
220911 2005 EY139 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220912 2005 EN142 10/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
220913 2005 EJ145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
220914 2005 ER263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
220915 2005 ER323 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
220916 2005 EB327 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220917 2005 GQ4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220918 2005 GX5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220919 2005 GC7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220920 2005 GS10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220921 2005 GS21 04/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
220922 2005 GH31 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
220923 2005 GQ49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
220924 2005 GO50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
220925 2005 GL93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220926 2005 GN94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220927 2005 GL148 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
220928 2005 GY163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
220929 2005 GE220 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
220930 2005 GW223 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
220931 2005 HM 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220932 2005 HN4 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
220933 2005 HJ6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220934 2005 JO17 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220935 2005 JM68 06/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
220936 2005 JQ69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
220937 2005 JA76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
220938 2005 JA88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220939 2005 JO92 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220940 2005 JG99 09/05/2005 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
220941 2005 JZ105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220942 2005 JB112 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
220943 2005 JE135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
220944 2005 JG149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220945 2005 JP151 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220946 2005 JY153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220947 2005 JA161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
220948 2005 KU2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
220949 2005 KD10 31/05/2005 Mayhill A. Lowe 890 m MPC · JPL
220950 2005 KU10 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
220951 2005 LT17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
220952 2005 LJ19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220953 2005 LH26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
220954 2005 LD30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220955 2005 LO48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220956 2005 LR48 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
220957 2005 MD2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
220958 2005 MF8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220959 2005 ME12 28/06/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220960 2005 MC15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220961 2005 MN18 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220962 2005 ML25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220963 2005 MR25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220964 2005 MY27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
220965 2005 MX28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220966 2005 MG32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220967 2005 ME33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220968 2005 MT39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220969 2005 MG43 21/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220970 2005 MS45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220971 2005 MX45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220972 2005 MJ53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
220973 2005 MN53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
220974 2005 MR53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
220975 2005 NA2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220976 2005 ND2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
220977 2005 NC6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220978 2005 NL9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220979 2005 NS9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220980 2005 NY9 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
220981 2005 NE11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220982 2005 NR11 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220983 2005 NZ14 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220984 2005 NT15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220985 2005 NU28 05/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
220986 2005 ND29 05/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220987 2005 NZ29 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220988 2005 NE32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220989 2005 NF34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
220990 2005 NQ34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220991 2005 NL42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
220992 2005 NZ48 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
220993 2005 ND49 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
220994 2005 NK51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220995 2005 NP53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
220996 2005 NN61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
220997 2005 NS65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220998 2005 ND70 04/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220999 2005 NE73 09/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221000 2005 NH75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also