Danh sách tiểu hành tinh/220801–220900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220801 2004 TD223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220802 2004 TL230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220803 2004 TR231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220804 2004 TO241 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220805 2004 TY241 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220806 2004 TA242 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220807 2004 TM243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220808 2004 TC247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220809 2004 TE247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220810 2004 TU247 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220811 2004 TZ249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
220812 2004 TQ250 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220813 2004 TR251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220814 2004 TL261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220815 2004 TZ273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220816 2004 TW280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220817 2004 TX294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
220818 2004 TB302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220819 2004 TD303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220820 2004 TH303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220821 2004 TE310 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220822 2004 TU310 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
220823 2004 TY310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220824 2004 TE311 10/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
220825 2004 TX312 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220826 2004 TO325 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220827 2004 TS336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220828 2004 TG339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220829 2004 TS346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
220830 2004 TY347 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
220831 2004 TE360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220832 2004 TJ360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220833 2004 TX361 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
220834 2004 TQ366 08/10/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
220835 2004 UP4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
220836 2004 UE7 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220837 2004 UA9 23/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220838 2004 UD9 23/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
220839 2004 VA 01/11/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 1,2 km MPC · JPL
220840 2004 VQ 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
220841 2004 VB2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
220842 2004 VD2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220843 2004 VE3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220844 2004 VY5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220845 2004 VP6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
220846 2004 VD8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220847 2004 VE14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220848 2004 VK26 04/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
220849 2004 VZ28 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220850 2004 VB47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
220851 2004 VC61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220852 2004 VK61 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220853 2004 VN61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220854 2004 VP61 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220855 2004 VS61 05/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
220856 2004 VK62 06/11/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
220857 2004 VY70 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220858 2004 VT72 10/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220859 2004 VQ76 12/11/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
220860 2004 VP78 11/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220861 2004 VV86 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220862 2004 VQ90 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
220863 2004 VX90 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220864 2004 VV95 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220865 2004 VR96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
220866 2004 WB6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
220867 2004 WF10 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
220868 2004 WH11 30/11/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
220869 2004 WR11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
220870 2004 XY5 01/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,3 km MPC · JPL
220871 2004 XX14 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
220872 2004 XE15 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220873 2004 XK16 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220874 2004 XT21 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220875 2004 XZ22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
220876 2004 XE23 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220877 2004 XL28 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
220878 2004 XJ40 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
220879 2004 XJ64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220880 2004 XQ64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
220881 2004 XZ64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220882 2004 XW65 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
220883 2004 XY71 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220884 2004 XM84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220885 2004 XP89 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220886 2004 XE103 14/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
220887 2004 XR107 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220888 2004 XD112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
220889 2004 XG124 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220890 2004 XL129 14/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
220891 2004 XF134 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220892 2004 XR145 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220893 2004 XX165 02/12/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
220894 2004 XM182 01/12/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
220895 2004 YB1 16/12/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
220896 2004 YS1 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220897 2004 YL3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220898 2004 YT5 19/12/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
220899 2004 YU9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
220900 2004 YN10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL