Danh sách tiểu hành tinh/219901–220000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219901 2002 EC132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
219902 2002 EG134 13/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
219903 2002 ES135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
219904 2002 EL136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
219905 2002 ET140 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
219906 2002 ES148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
219907 2002 EL160 15/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
219908 2002 ES161 06/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
219909 2002 FF8 16/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
219910 2002 FX23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219911 2002 FD25 19/03/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
219912 2002 FR41 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
219913 2002 GE1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 4,4 km MPC · JPL
219914 2002 GX7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
219915 2002 GB9 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
219916 2002 GZ13 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219917 2002 GP26 08/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
219918 2002 GZ37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219919 2002 GA57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219920 2002 GV61 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
219921 2002 GX65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
219922 2002 GH66 08/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
219923 2002 GK71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
219924 2002 GY71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
219925 2002 GB75 09/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219926 2002 GZ76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
219927 2002 GK85 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219928 2002 GC87 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219929 2002 GZ90 08/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
219930 2002 GO94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
219931 2002 GW94 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219932 2002 GS96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219933 2002 GF100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219934 2002 GD109 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219935 2002 GH128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219936 2002 GS131 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219937 2002 GQ132 12/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
219938 2002 GY138 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219939 2002 GN139 13/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219940 2002 GD144 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219941 2002 GT145 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
219942 2002 GU145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219943 2002 GS148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219944 2002 GZ148 14/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
219945 2002 GN150 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219946 2002 GP158 13/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219947 2002 GC160 14/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219948 2002 GX164 14/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
219949 2002 GR167 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219950 2002 GA168 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
219951 2002 GF173 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219952 2002 GA174 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219953 2002 GB180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
219954 2002 GL184 05/04/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
219955 2002 HB1 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219956 2002 HM17 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219957 2002 JZ4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
219958 2002 JG16 09/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 17 km MPC · JPL
219959 2002 JC20 06/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219960 2002 JD54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219961 2002 JP60 10/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
219962 2002 JM72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
219963 2002 JO84 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219964 2002 JE85 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
219965 2002 JG85 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219966 2002 JP86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219967 2002 JX93 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
219968 2002 JC95 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219969 2002 JB108 14/05/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
219970 2002 JR116 04/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219971 2002 JC119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
219972 2002 JL119 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219973 2002 JU128 07/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
219974 2002 JM137 09/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
219975 2002 KA11 16/05/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
219976 2002 LD 01/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
219977 2002 LM2 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219978 2002 LC22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219979 2002 LT23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219980 2002 LH37 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219981 2002 LL49 06/06/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
219982 2002 LE50 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219983 2002 LU61 01/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
219984 2002 NJ23 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219985 2002 NO34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219986 2002 NY42 15/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219987 2002 NE44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
219988 2002 NA46 13/07/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
219989 2002 NK52 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219990 2002 NN64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219991 2002 NC65 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
219992 2002 OO4 18/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
219993 2002 OL13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219994 2002 OJ18 18/07/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
219995 2002 PP12 05/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
219996 2002 PV13 06/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
219997 2002 PL16 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219998 2002 PG23 06/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
219999 2002 PP26 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
220000 2002 PQ30 06/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also