Danh sách tiểu hành tinh/220601–220700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220601 2004 OP1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
220602 2004 OE8 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220603 2004 OX9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
220604 2004 PA1 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220605 2004 PB6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
220606 2004 PH6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220607 2004 PY6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220608 2004 PQ12 07/08/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
220609 2004 PS14 07/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220610 2004 PY16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
220611 2004 PT20 06/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220612 2004 PQ21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220613 2004 PC37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220614 2004 PH54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
220615 2004 PL54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
220616 2004 PC57 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220617 2004 PT67 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
220618 2004 PP77 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220619 2004 PJ78 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220620 2004 PA79 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220621 2004 PH83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220622 2004 PH91 11/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
220623 2004 PT93 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220624 2004 PY96 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220625 2004 PS97 14/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220626 2004 PT100 15/08/2004 Nashville R. Clingan 2,5 km MPC · JPL
220627 2004 PK102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220628 2004 PK104 12/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
220629 2004 PE105 15/08/2004 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
220630 2004 PQ105 13/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
220631 2004 QH5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
220632 2004 QT14 21/08/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
220633 2004 QV19 21/08/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
220634 2004 QC25 30/08/2004 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
220635 2004 QQ25 26/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
220636 2004 RL19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220637 2004 RQ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
220638 2004 RM31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220639 2004 RT40 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220640 2004 RY40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220641 2004 RT43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220642 2004 RA52 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220643 2004 RR56 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220644 2004 RW57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220645 2004 RR65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220646 2004 RN68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220647 2004 RY71 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220648 2004 RP83 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220649 2004 RG86 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
220650 2004 RU93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220651 2004 RK101 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220652 2004 RD104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
220653 2004 RH105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220654 2004 RX122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220655 2004 RG130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220656 2004 RY138 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220657 2004 RA145 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220658 2004 RO148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220659 2004 RN154 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220660 2004 RL163 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220661 2004 RJ164 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220662 2004 RW167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220663 2004 RG179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220664 2004 RU180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220665 2004 RA187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220666 2004 RN187 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220667 2004 RQ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220668 2004 RY197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220669 2004 RT198 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220670 2004 RF200 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220671 2004 RK201 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220672 2004 RR201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
220673 2004 RQ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220674 2004 RC214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220675 2004 RR216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220676 2004 RL217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220677 2004 RY218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220678 2004 RB219 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220679 2004 RR220 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220680 2004 RV220 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220681 2004 RX220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220682 2004 RY220 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
220683 2004 RJ227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
220684 2004 RR229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220685 2004 RG233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220686 2004 RQ246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220687 2004 RZ265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220688 2004 RQ287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
220689 2004 RR287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
220690 2004 RQ290 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220691 2004 RY290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220692 2004 RK292 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220693 2004 RN309 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220694 2004 RS309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220695 2004 RY313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220696 2004 RA316 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220697 2004 RC320 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
220698 2004 RF322 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220699 2004 RL322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220700 2004 RH323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL