Danh sách tiểu hành tinh/22001–22100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22001 1999 XY41 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
22002 Richardregan 1999 XB42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22003 Startek 1999 XO42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22004 1999 XF45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22005 Willnelson 1999 XK47 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22006 1999 XP51 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22007 1999 XQ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22008 1999 XM71 07/12/1999 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22009 1999 XK77 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
22010 1999 XM78 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22011 1999 XR81 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
22012 1999 XO82 07/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
22013 1999 XO89 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22014 1999 XQ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 39 km MPC · JPL
22015 1999 XM100 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
22016 1999 XU101 07/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22017 1999 XT104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
22018 1999 XK105 08/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
22019 1999 XU106 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
22020 1999 XG108 04/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
22021 1999 XQ108 04/12/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
22022 1999 XR110 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
22023 1999 XH114 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
22024 1999 XY114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22025 1999 XS118 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
22026 1999 XS119 05/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
22027 1999 XS120 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
22028 1999 XP125 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
22029 1999 XN126 07/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22030 1999 XU127 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
22031 1999 XA137 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
22032 Mikekoop 1999 XB151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
22033 1999 XH154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22034 1999 XL168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22035 1999 XR170 10/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
22036 1999 XL181 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22037 1999 XQ181 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
22038 Margarshain 1999 XJ182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22039 1999 XA185 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
22040 1999 XR188 12/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22041 1999 XK192 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
22042 1999 XP194 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22043 1999 XW204 12/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22044 1999 XS206 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22045 1999 XD211 13/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22046 1999 XU211 13/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
22047 1999 XU215 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22048 1999 XK238 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22049 1999 XW257 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22050 1999 YV13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16 km MPC · JPL
22051 2000 AS7 02/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22052 2000 AQ14 03/01/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
22053 2000 AO17 03/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22054 2000 AP21 03/01/2000 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
22055 2000 AS25 03/01/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
22056 2000 AU31 03/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22057 Brianking 2000 AE52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22058 2000 AA64 04/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22059 2000 AD75 05/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22060 2000 AF76 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
22061 2000 AX98 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22062 2000 AL99 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
22063 Dansealey 2000 AO99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22064 Angelalewis 2000 AQ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22065 Colgrove 2000 AZ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22066 2000 AX100 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22067 2000 AM101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22068 2000 AG103 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22069 2000 AK105 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22070 2000 AN106 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22071 2000 AB107 05/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
22072 2000 AT112 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22073 2000 AX112 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22074 2000 AB113 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22075 2000 AL138 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22076 2000 AZ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22077 2000 AL140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22078 2000 AF149 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22079 Kabinoff 2000 AU151 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22080 Emilevasseur 2000 AS161 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22081 2000 AA165 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22082 Rountree 2000 AD165 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22083 2000 AN165 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22084 2000 AX168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22085 2000 AA169 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22086 2000 AG170 07/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
22087 2000 AZ175 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22088 2000 AT185 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22089 2000 AA186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
22090 2000 AC186 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22091 2000 AY186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22092 2000 AQ199 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
22093 2000 AG200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22094 2000 AQ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22095 2000 AY204 11/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
22096 2000 AF229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22097 2000 BH4 21/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22098 2000 BJ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22099 2000 EX106 14/03/2000 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
22100 2000 GV93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL