Danh sách tiểu hành tinh/219701–219800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219701 2001 XA30 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219702 2001 XL33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219703 2001 XB35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219704 2001 XJ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219705 2001 XJ37 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219706 2001 XN43 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219707 2001 XV44 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219708 2001 XJ47 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219709 2001 XX49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219710 2001 XW50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219711 2001 XY50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219712 2001 XQ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219713 2001 XG72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219714 2001 XO74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219715 2001 XE83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219716 2001 XW83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219717 2001 XH95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219718 2001 XL97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219719 2001 XR105 11/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,7 km MPC · JPL
219720 2001 XV109 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219721 2001 XH113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219722 2001 XU114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219723 2001 XK122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219724 2001 XB126 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219725 2001 XE126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219726 2001 XD127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219727 2001 XK128 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219728 2001 XA132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219729 2001 XU138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219730 2001 XE140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219731 2001 XU145 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219732 2001 XN152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219733 2001 XR153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219734 2001 XH163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219735 2001 XX170 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219736 2001 XK171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219737 2001 XM174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219738 2001 XY189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219739 2001 XY190 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219740 2001 XE212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219741 2001 XF224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219742 2001 XQ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219743 2001 XZ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219744 2001 XW238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219745 2001 XA239 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219746 2001 XQ239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219747 2001 XT247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219748 2001 XZ247 13/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
219749 2001 XN256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219750 2001 YE 17/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219751 2001 YL8 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219752 2001 YK13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219753 2001 YN22 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219754 2001 YD26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219755 2001 YR26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219756 2001 YK28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219757 2001 YQ32 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219758 2001 YW33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219759 2001 YP60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219760 2001 YQ60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219761 2001 YR76 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219762 2001 YJ79 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219763 2001 YH86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219764 2001 YK87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219765 2001 YO91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
219766 2001 YS93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219767 2001 YY96 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219768 2001 YZ108 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219769 2001 YY125 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219770 2001 YZ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219771 2001 YZ135 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219772 2001 YX137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219773 2001 YD138 20/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
219774 2001 YY145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219775 2002 AU2 06/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219776 2002 AX4 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
219777 2002 AY5 04/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219778 2002 AQ8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
219779 2002 AS13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
219780 2002 AF15 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219781 2002 AA25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219782 2002 AB28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
219783 2002 AL28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
219784 2002 AK30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219785 2002 AK65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219786 2002 AY76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219787 2002 AB83 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219788 2002 AN85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219789 2002 AS85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219790 2002 AD87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219791 2002 AE95 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219792 2002 AZ100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219793 2002 AM101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219794 2002 AD104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219795 2002 AK121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219796 2002 AZ132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219797 2002 AD133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219798 2002 AW135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219799 2002 AA142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219800 2002 AD146 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL